Add và remove user khỏi group trong Linux

487

Menu bài viết

Mặc định, Linux là hệ thống nhiều người dùng (có nghĩa là nhiều người dùng có thể kết nối đồng thời và hoạt động), do đó quản lý người dùng là một trong những nhiệm vụ cơ bản của người quản trị hệ thống. Quản lý người dùng bao gồm mọi thứ từ tạo, cập nhật và xóa tài khoản người dùng hoặc nhóm người dùng trên hệ thống Linux.

Trong bài viết này, An Ninh Mạng sẽ hướng dẫn bạn đọc cách thêm và xóa user từ một nhóm trong hệ điều hành Linux.

Kiểm tra một User Group trong Linux :

Để kiểm tra một group, ta chỉ đơn giản chạy lệnh groups và cung cấp username ( trong ví dụ của mình là anninhmang ).

# groups anninhmang

anninhmang : anninhmang wheel

Để kiểm tra group của user hiện đang log on, ta chỉ cần chạy lệnh groups.

# groups

Root

Check-User-Group-in-Linux Add và remove user khỏi group trong Linux

Add user vào group trong Linux :

Trước khi thử add user vào group trong Linux, ta cần đảm bảo rằng user này đã tồn tại trong hệ thống. Để add một user vào nhóm đã tồn tại, ta sử dụng lệnh usermod với hậu tố -a, hậu tố này thông báo cho người dùng biết họ được add vào nhóm bổ sung, và hậu tố -G chỉ định các nhóm chính.

Trong ví dụ của mình, anninhmang là username và postgres là groupname :

# usermod -aG postgres tecmint

# groups tecmint

Add-User-to-Group-in-Linux Add và remove user khỏi group trong Linux

Remove user khỏi group Linux :

Để remove user khỏi một group, sử dụng lệnh gpasswd với option –d :

# gpasswd -d tecmint postgres

# groups tecmint

Remove-User-from-Group-in-Linux Add và remove user khỏi group trong Linux

Ngoài ra, khi sử dụng Ubuntu và các distro của nó, bạn có thể xóa người dùng khỏi một nhóm cụ thể bằng lệnh deluser ( trong đó tecmint là tên người dùng và postgres là tên nhóm).

$ sudo deluser tecmint postgres

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here