Cài Đặt Apache Ant, Maven Và Tomcat Trên CentOS 7/6.5

32

Trong hướng dẫn này, Anninhmang xin giới thiệu cách cài đặt Apache Ant, MavenTomcat trên hệ điều hành CentOS 76.5 server. Bộ ba này có thể được sử dụng trong khi xây dựng các ứng dụng trên nền tảng Java. Hướng dẫn này cũng có thể được thực hiện tương tự trên các bản phân phối khác như RHEL/Scientific Linux 7/6.x, và Fedora.

Chuẩn bị :

Để có thể cài đặt các gói phần mềm kia, hãy chắc chắn bạn đã cài Java JDK trên hệ thống. Để cài đặt Java JDK trên CentOS, RHEL, làm theo hướng dẫn trong link này :

Cài Đặt Java JDK 8 Trên Hệ Điều Hành CentOS 7

Phương án cài đặt cho Apache Ant, Maven và Tomcat gần như là tương đồng với nhau, và cũng khá dễ.

Cài đặt Apache Ant :

Apache Ant là một thư viện Java và công cụ command line, nhiệm vụ giúp hướng luồng dữ liệu xử lý khi build file đến đúng mục tiêu. Chức năng chính được biết đến nhiều nhất của Ant là xây dựng ứng dụng Java. Ant cung cấp một số lượng task tích hợp cho phép máy tính đánh giá, kiểm tra và chạy ứng dụng Java. Ngoài ra Ant cũng được sử dụng khá hiệu quả để xây dựng các ứng dụng không phải Java, cho việc cài đặt C và C ++.

Chúng ta download phiên bản mới nhất từ trang download của Ant. Tại thời điểm viết bài viết này, thì phiên bản Ant ổn định đó là 1.9.4. Chúng ta sẽ tải về file Zip cài đặt của Ant 1.9.4 :

wget http://mirror.sdunix.com/apache//ant/binaries/apache-ant-1.9.4-bin.zip

Giaỉ nén bằng dòng lệnh :

unzip apache-ant-1.9.4-bin.zip

Di chuyển nội dung vừa giải nén được vào thư mục /opt/ :

mv apache-ant-1.9.4/ /opt/ant

Tạo symlink đến folder ant/bin :

ln -s /opt/ant/bin/ant /usr/bin/ant

Tạo biến môi trường cho ANT :

Tạo một file tên ant.sh ở thư mục /etc/profile.d/ :

vi /etc/profile.d/ant.sh

Add nội dung sau vào file :

#!/bin/bash

ANT_HOME=/opt/ant

PATH=$ANT_HOME/bin:$PATH

export PATH ANT_HOME

export CLASSPATH=.

Lưu và đóng file lại. Chạy file bằng dòng lệnh :

chmod +x /etc/profile.d/ant.sh

Sau đó, set cho biến môi trường này tồn tại vĩnh viễn :

source /etc/profile.d/ant.sh

Log out hoặc reboot lại hệ thống.

Bây giờ, check lại Ant version bằng lệnh :

ant –version

Kết quả trả về :

Apache Ant(TM) version 1.9.4 compiled on April 29 2014

Kiểm tra đường dẫn và biến môi trường :

echo $ANT_HOME

Kết quả trả về :

/opt/ant

Hoặc :

echo $PATH

Kết quả trả về :

/usr/java/jdk1.8.0_25//bin:/opt/ant/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin

Cài đặt Maven :

Maven là phần mềm quản lý dự án và là một công cụ toàn diện. Dựa trên ý tưởng của mô hình đối tượng dự án ( POM ), Maven có thể quản lý một dự án xây dựng, báo cáo từ một thông tin trung tâm.

Chúng ta download phiên bản mới nhất tại trang download của Maven. Tại thời điểm viết bài thì phiên bản Maven ổn định là 3.2.3. Định dạng file tải về cho Apache Maven là Zip format :

wget http://www.eng.lsu.edu/mirrors/apache/maven/maven-3/3.2.3/binaries/apache-maven-3.2.3-bin.zip

Giaỉ nén ra bằng lệnh :

unzip apache-maven-3.2.3-bin.zip

Di chuyển nội dung giải nén vào thư mục /opt/ :

mv apache-maven-3.2.3/ /opt/maven

Tạo một symlink đến folder maven/bin :

ln -s /opt/maven/bin/mvn /usr/bin/mvn

Setup biến môi trường cho Maven :

Tạo một file tên maven.sh ở thư mục /etc/profile.d/ :

vi /etc/profile.d/maven.sh

Add vào file nội dung sau :

#!/bin/bash

MAVEN_HOME=/opt/maven

PATH=$MAVEN_HOME/bin:$PATH

export PATH MAVEN_HOME

export CLASSPATH=.

Lưu và đóng file lại. Sử dụng lệnh sau để file có thể chạy được :

chmod +x /etc/profile.d/maven.sh

Sau đó, set biến giá trị vĩnh viễn bằng lệnh :

source /etc/profile.d/maven.sh

Log out hoặc reboot lại system.

Bây giờ, check phiên bản Maven bằng lệnh :

mvn –version

Kết quả trả về :

Apache Maven 3.2.3 (33f8c3e1027c3ddde99d3cdebad2656a31e8fdf4; 2014-08-12T02:28:10+05:30)

Maven home: /opt/maven

Java version: 1.8.0_25, vendor: Oracle Corporation

Java home: /usr/java/jdk1.8.0_25/jre

Default locale: en_US, platform encoding: UTF-8

OS name: "linux", version: "3.10.0-123.9.3.el7.x86_64", arch: "amd64", family: "unix"

Kiểm tra biến môi trường :

echo $MAVEN_HOME

Kết quả trả về :

/opt/maven

Hoặc :

echo $PATH

Kết quả trả về :

/opt/maven/bin:/usr/java/jdk1.8.0_25//bin:/opt/ant/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin

Cài đặt Tomcat :

Apache Tomcat là phần mềm mã nguồn mở thực hiện dùng để triển khai công nghệ Java Servlet và Javaserver Pages. Những thông số kỹ thuật của Java Servlet và Javaserver Pages được phát triển theo quy trình cộng đồng Java.

Đầu tiên, download phiên bản mới nhất tại trang Download Tomcat. Tại thời điểm viết bài viết này, phiên bản mới nhất ổn định là Tomcat 8.0.15. Chúng ta cũng tải về file Zip :

wget http://mirror.sdunix.com/apache/tomcat/tomcat-8/v8.0.15/bin/apache-tomcat-8.0.15.zip

Giaỉ nén file download :

unzip apache-tomcat-8.0.15.zip

Di chuyển nội dung vào thư mục /opt/ :

mv apache-tomcat-8.0.15/ /opt/tomcat

Setup biến môi trường của Tomcat :

vi /etc/profile.d/tomcat.sh

Thêm vào nội dung :

#!/bin/bash

CATALINA_HOME=/opt/tomcat

PATH=$CATALINA_HOME/bin:$PATH

export PATH CATALINA_HOME

export CLASSPATH=.

Save và đóng file. Làm nó chạy được bằng lệnh :

chmod +x /etc/profile.d/tomcat.sh

Sau đó, set biến môi trường tồn tại vĩnh viễn bằng lệnh :

source /etc/profile.d/tomcat.sh

Bây giờ, chúng ta cần phải start Tomcat server. Trước khi khởi chạy Tomcat, trao quyền thực thi cho các file script :

chmod +x $CATALINA_HOME/bin/startup.sh

chmod +x $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh

chmod +x $CATALINA_HOME/bin/catalina.sh

Start Tomcat server :

cd $CATALINA_HOME/bin

./startup.sh

Kết quả trả về :

Using CATALINA_BASE:   /opt/tomcat

Using CATALINA_HOME:   /opt/tomcat

Using CATALINA_TMPDIR: /opt/tomcat/temp

Using JRE_HOME:        /usr/java/jdk1.8.0_25/

Using CLASSPATH:       /opt/tomcat/bin/bootstrap.jar:/opt/tomcat/bin/tomcat-juli.jar

Tomcat started.

Như đã thấy với kết quả ở trên, Tomcat server đã được start. Bây giờ, mở trình duyệt và đi đến địa chỉ http://ip-address:8080/. Hãy đảm bảo rằng port 8080 của Tomcat được cho phép đi qua Iptables.

Trên hệ điều hành CentOS 6.X :

Edit file /etc/sysconfig/iptables :

vi /etc/sysconfig/iptables

Thêm vào các dòng sau :

[...]

-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT

[...]

Save và đóng file, restart lại iptables service.

service iptables restart

Trên hệ điều hành CentOS 7 :

firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp

firewall-cmd –reload

Bây giờ, mở trình duyệt lên và chuyển hướng đến địa chỉ http://ip-address:8080 từ trình duyệt Web. Bạn sẽ thấy bảng hiện ra như thế này :

apache tomcat Cài Đặt Apache Ant, Maven Và Tomcat Trên CentOS 7/6.5

Như vậy là Tomcat đã hoạt động bình thường.

Để stop server, chúng ta có thể sử dụng lệnh :

cd $CATALINA_HOME/bin

./shutdown.sh

Autostart Tomcat :

Chúng ta vẫn chưa xong. Do Tomcat server sẽ không tự động start sau khi hệ thống Reboot. Bạn sẽ phải khởi động thủ công cho nó.

Nếu muốn Tomcat tự động chạy mỗi lần reboot. Chỉ cần làm theo các bước sau :

Tạo một file tên tomcat ở đường dẫn /etc/init.d/ :

vi /etc/init.d/tomcat

Copy/paste những dòng sau vào. Thay thế biến môi trường và đường dẫn của Java, Tomcat theo đúng thực tế người dùng :

#!/bin/sh

# chkconfig: 2345 80 20
# Description: Tomcat Start/Shutdown script
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_25
case $1 in

start)

cd /opt/tomcat/bin/

./startup.sh

;;

stop)

cd /opt/tomcat/bin/

./shutdown.sh

;;

restart)

cd /opt/tomcat/bin/

./shutdown.sh

cd /opt/tomcat/bin/

./startup.sh

;;

esac

exit 0

Hãy đảm bảo rằng bạn add đúng đường dẫn của JDK. Lưu và đóng file lại. Set lệnh thực thi lên file :

chmod a+x /etc/init.d/tomcat

Chạy dòng lệnh sau để add Tomcat service :

chkconfig --add tomcat

Sau đây, chạy Tomcat service và làm nó khởi chạy tự động bằng dòng lệnh :

Trên hệ điều hành CentOS 6.x :

service tomcat start

chkconfig tomcat on

Trên hệ điều hành CentOS 7 :

systemctl start tomcat

chkconfig tomcat on

Add Tomcat Manager Role :

Để add manager role, edit file tomcat-users.xml :

vi $CATALINA_HOME/conf/tomcat-users.xml

Add thêm các dòng giữa 2 đoạn <tomcat-users> … </tomcat-users> :

[...]

<role rolename="manager-gui"/>

<role rolename="manager-script"/>

<role rolename="manager-jmx"/>

<role rolename="manager-status"/>

<role rolename="admin-gui"/>

<role rolename="admin-script"/>

<user username="admin" password="admin" roles="manager-gui,manager-script,manager-jmx,manager-status,admin-gui,admin-script"/>

[...]

Restart lại Tomcat service :

Trên hệ điều hành CentOS 6.X :

service tomcat restart

Trên hệ điều hành CentOS 7 :

systemctl restart tomcat

Click vào mục Manager App ở phía bên trái. Nhập vào manager role, như đã thấy ở trong file tomcat-users.xml, các thông tin định danh của manager role gồm :

apache tomcat  Cài Đặt Apache Ant, Maven Và Tomcat Trên CentOS 7/6.5

anager Mozilla Firefox Cài Đặt Apache Ant, Maven Và Tomcat Trên CentOS 7/6.5

  • Username: admin
  • Password: admin

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cài đặt Ant, Maven, và Tomcat.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here