Cài Đặt Và Cấu Hình CMS Joomla Trên CentOS 7

403

Menu bài viết

Joomla là CMS ( hệ quản trị nội dung ) cực kì thông dụng, có lẽ chỉ xếp sau WordPress. Joomla thường được sử dụng để xây dựng Website hoặc các ứng dụng trực tuyến. Joomla được phát triển hoàn toàn là mã nguồn mở, dễ sử dụng, người dùng chỉ cần sử dụng thành thạo máy tính là có thể quản trị Joomla, tạo ra nội dung.

Cài đặt :

Lam stalk được yêu cầu cài đặt trước để có thể cài đặt Joomla. Trước hết hãy cập nhật cho toàn bộ hệ thống :

# yum update

Cài đặt LAMP Stack :

# yum install httpd mariadb mariadb-server php php-mysql –y

Cấu hình Firewall :

Mở port 80 và 443 :

# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https

# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http

# firewall-cmd –reload

Tạo Database :

Khởi chạy mariaDB service :

# systemctl start mariadb

# systemctl enable mariadb

Tạo password root database cho user :

# mysqladmin -u root password password

Tạo database :

MariaDB [(none)]> create database joomla;

Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> grant all privileges on joomla.* to 'unixmen'@'localhost' identified by 'password';

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> flush privileges;

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> exit

Bye

Cài đặt và cấu hình Joomla :

Đầu tiên tải về file zip :

# cd /tmp && wget https://github.com/joomla/joomla-cms/releases/download/3.4.5/Joomla_3.4.5-Stable-Full_Package.zip

Tạo thư mục tên “ Joomla “ ở đường dẫn /var/www/html/ và giải nén file vào thư mục này.

# mkdir /var/www/html/joomla

# unzip Joomla_3.4.5-Stable-Full_Package.zip -d /var/www/html/joomla/

Cấp quyền truy cập vào thư mục này :

# chown -R apache:apache /var/www/html/joomla/

# chmod -R 755 /vat/www/html/joomla

Khởi chạy Apache service :

# systemctl start httpd

# systemctl enable httpd

Cấu hình Joomla :

Mở trình duyệt và nhập :

<ip address>/joomla

Đặt tên sitename, username cho admin, admin password và đến bước tiếp theo :

install joomla on xampp Cài Đặt Và Cấu Hình CMS Joomla Trên CentOS 7

Cung cấp các thông tin vừa tạo :

Database name : Joomla

Database user : anninhmang

Password : password

hướng dẫn cài đặt và sử dụng joomla Cài Đặt Và Cấu Hình CMS Joomla Trên CentOS 7

Cấu hình FTP user, FTP port ( default ), và bấm next :

tài liệu hướng dẫn sử dụng joomla Cài Đặt Và Cấu Hình CMS Joomla Trên CentOS 7

Hoàn thiện quá trình cài đặt.

joomla centos 7 install Cài Đặt Và Cấu Hình CMS Joomla Trên CentOS 7

joomla download Cài Đặt Và Cấu Hình CMS Joomla Trên CentOS 7

Joomla sẽ yêu cầu xóa bỏ thư mục cài đặt, nếu không được xóa tự động, chúng ta cũng có thể xóa thủ công.

Cài Đặt Và Cấu Hình CMS Joomla Trên CentOS 7

Ngoài ra, bạn sẽ nhận được một số thông báo rằng sao chép nội dung được tạo tự động và lưu theo định dạng file configure.php trong thư mục gốc của web, nội dung sẽ giống như hình dưới :

sử dụng joomla như thế nào Cài Đặt Và Cấu Hình CMS Joomla Trên CentOS 7

Nếu xuất hiện, chúng ta sẽ fix bằng cách sao chép tất cả nội dung trong thông báo, tạo một file có tên configuration.php ở thư mục /var/www/html và sao chép nội dung vào file này :

# cd /var/www/html

# rm -rf installation/

#nano /var/www/html/configuration.php

joomla configuration Cài Đặt Và Cấu Hình CMS Joomla Trên CentOS 7

Nhập vào trình duyệt :

<ip address>/index.php

Trang homepage sẽ hiện ra :

joomla homepage Cài Đặt Và Cấu Hình CMS Joomla Trên CentOS 7

Truy cập trang quản trị admin theo đường dẫn :

<ip address>/administrator

Login vào bằng admin user và password đã tạo lúc đầu :

joomla administrator login Cài Đặt Và Cấu Hình CMS Joomla Trên CentOS 7

Trang control panel của Joomla cho phép người dùng quản trị mọi dịch vụ của nó.

joomla control panel Cài Đặt Và Cấu Hình CMS Joomla Trên CentOS 7

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong tiến trình cài đặt. Tiếp theo hãy thử tạo một số content bằng Joomla.

Để tạo content, vào admin panel -> New article :

joomla control panel Cài Đặt Và Cấu Hình CMS Joomla Trên CentOS 7

Nhập vào content muốn đăng, phần định dạng sẽ có nhiều tùy chọn như chèn link, chèn hình, sau khi đã hoàn thành, bấm save và close.

insert link joomla Cài Đặt Và Cấu Hình CMS Joomla Trên CentOS 7

Như vậy là bài viết đã sẵn sàng để đăng, chúng ta có thể chỉnh sửa, xóa, hoặc đăng nội dung, để đăng, chọn content và nhấn publish :

publish content joomla Cài Đặt Và Cấu Hình CMS Joomla Trên CentOS 7

Để kiểm tra lại content đã được publish hay chưa, nhập đường dẫn vào trình duyệt <ip address>/index.php. Chúng ta sẽ thấy nội dung đã được đăng ở trang chủ của Website.

content joomla Cài Đặt Và Cấu Hình CMS Joomla Trên CentOS 7

Admin cũng có thể add thêm một số user để hỗ trợ tạo content.

add user joomla Cài Đặt Và Cấu Hình CMS Joomla Trên CentOS 7

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cài đặt và chạy Joomla trên hệ điều hành CentOS 7.

Xem thêm : Cài Đặt OpenCart Trên Hệ Điều Hành CentOS 7

  • install joomla centos 7
  • install joomla on xampp
  • hướng dẫn cài đặt và sử dụng joomla
  • tài liệu hướng dẫn sử dụng joomla
  • joomla centos 7 install
  • joomla download

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here