Cài Đặt Và Cấu Hình Spacewalk Trên CentOS 7 Để Triển Khai Package Lên Máy Client

115

Menu bài viết

Spacewalk là một hệ thống quản lý Linux mã nguồn mở, miễn phí, là dự án cộng đồng được thực hiện cho dòng máy chủ Red Hat Satellite. Sử dụng Spacewalk, bạn có thể triển khai, quản lý và cập nhật các package lên các distribution của Red Hat như CentOS, Fedora, và Scientific Linux.

Spacewalk có một giao diện web đẹp, cho phép người dùng xem được trạng thái hiện tại của tiến trình cập nhật phần mềm trên các máy client, cũng như bắt đầu các hoạt động cập nhật. Spacewalk cung cấp cho người dùng khả năng quản lý và triển khai các file cấu hình. Ngoài ra nó cũng có khả năng ảo hóa, để người dùng có thể kiểm soát, quản lý, giám sát các máy ảo KVM và Xen.

Spacewalk Proxy, một phiên bản upstream của Red Hat Satellite Proxy, kết nối với máy chủ Sapcewalk trung tâm của bạn, và thực hiện cache nội dung từ máy chủ trung tâm này. Sau đó, nó phân phối nội dung đến các vùng vị trí địa lý khác nhau để giảm tải cho máy chủ Spacewalk trung tâm. Nhờ vậy, nó giúp giảm thiểu thời gian máy chủ chết do bị quá tải, tăng tốc độ tải xuống cho các máy client.

Những tính năng của Spacewalk :

 • Kiểm kê lại hệ thống máy tính ( thông tin phần cứng và phần mềm ).
 • Cài đặt và update phần mềm trên hệ thống.
 • Thu thập và phân phối các gói phần mềm vào các nhóm có thể quản lý.
 • Khởi động hệ thống.
 • Quản lý và triển khai các file cấu hình vào hệ thống.
 • Khởi động/Dừng/Cấu hình các máy ảo.
 • Phân phối nội dung trên nhiều khu vực địa lý một cách hiệu quả.

Trong bài viết này, anninhmang sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và cấu hình spacewalk trên hệ thống CentOS 7 64 bit. Cách làm này cũng có thể thực hiện tương tự trên Fedora và Scientific Linux.

Cài đặt Spacewalk vào CentOS 7 :

Chuẩn bị hệ thống máy tính để cài :

 • Hệ điều hành : CentOS 7 minimal installation ;
 • Hostname : server1.anninhmang.local ;
 • Địa chỉ IP : 192.168.1.150/24

Trước khi cài đặt Spacewalk, chúng ta cần add thêm một số repository, để cài đặt một số gói phần mềm phụ không có sẵn trên repository chính thức của Spacewalk :

–  Đầu tiên, add EPEL repository :

Chạy dòng lệnh sau để add và enable EPEL repository:

yum install epel-release

–  Add JPackage repository:

Chạy lệnh sau để add JPackage repository :

cat > /etc/yum.repos.d/jpackage-generic.repo << EOF

[jpackage-generic]

name=JPackage generic

#baseurl=http://mirrors.dotsrc.org/pub/jpackage/5.0/generic/free/

mirrorlist=http://www.jpackage.org/mirrorlist.php?dist=generic&type=free&release=5.0

enabled=1

gpgcheck=1

gpgkey=http://www.jpackage.org/jpackage.asc

EOF

–  Add Spacewalk repository:

Tùy thuộc vào phiên bản hệ điều hành đang chạy, mà chúng ta add repository Spacewalk phù hợp.

–  RHEL/CentOS/Scientific Linux 6:

rpm -Uvh http://yum.spacewalkproject.org/2.3/RHEL/6/x86_64/spacewalk-repo-2.3-4.el6.noarch.rpm

–  RHEL/CentOS/Scientific Linux 7:

rpm -Uvh http://yum.spacewalkproject.org/2.3/RHEL/7/x86_64/spacewalk-repo-2.3-4.el7.noarch.rpm

–  Fedora 20 :

rpm -Uvh http://yum.spacewalkproject.org/2.3/Fedora/20/x86_64/spacewalk-repo-2.3-4.fc20.noarch.rpm

–  Fedora 21 :

rpm -Uvh http://yum.spacewalkproject.org/2.3/Fedora/21/x86_64/spacewalk-repo-2.3-4.fc21.noarch.rpm

Sau đó, sử dụng lệnh sau để update repository list :

yum repolist && yum update

Cài đặt database server :

Spacewalk cần một database server để lưu trữ các dữ liệu cốt yếu. Mặc định, Spacewalk sử dụng cơ sở dữ liệu nhúng PostgreSQL. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng Oracle RDBMS.

Chúng ta sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu mặc định. Cài đặt postgreSQL database cho Spacewalk bằng dòng lệnh :

yum install spacewalk-setup-postgresql

Sau đó, tiến hành cài đặt Spacewalk vào server bằng dòng lệnh :

yum install spacewalk-postgresql

Cấu hình Firewall :

Sau khi cài đặt Spacewalk, chúng ta cần mở các port này trên Firewall và Router :

firewall-cmd –add-service=https –permanent

firewall-cmd –add-service=http –permanent

Ngoài ra, add thêm port 5222 để triển khai phần mềm trên máy Client, và 5269 để triển khai trên Spacewalk Proxy, port 69 nếu bạn muốn dùng tftp.

Cuối cùng, restart firewall để thay đổi có hiệu lực :

firewall-cmd –reload

Phần cài đặt đã kết thúc. Chúng ta sẽ chuyển sang phần cấu hình Spacewalk server.

Cấu hình Spacewalk server :

Spacewalk server cần phải có một tên miền đầy đủ dạng server.example.com. Trong trường hợp server không thể phân giải được hostname, chúng ta có thể edit file /etc/hosts và add thủ công hostname và địa chỉ IP của máy chủ Spacewalk.

Dưới đây là mẫu file /etc/hosts :

127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4

::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6

192.168.1.150 server1.anninhmang.local server1

Ngoài ra, trong quá trình cấu hình Spacewalk, bạn có thể sẽ được yêu cầu nhập password cho user database của Spacewalk. Lưu ý rằng không sử dụng các ký tự như ‘#’ hoặc ‘@’ trong password nếu không quá trình cài đặt sẽ thất bại.

spacewalk-setup –disconnected

Kết quả trả về :

* Setting up SELinux..

** Database: Setting up database connection for PostgreSQL backend.

** Database: Installing the database:

** Database: This is a long process that is logged in:

** Database: /var/log/rhn/install_db.log

*** Progress: ###

** Database: Installation complete.

** Database: Populating database.

*** Progress: ############################

* Configuring tomcat.

* Setting up users and groups.

** GPG: Initializing GPG and importing key.

** GPG: Creating /root/.gnupg directory

You must enter an email address.

Admin Email Address? [email protected] ## Enter your Email ##

* Performing initial configuration.

* Activating Spacewalk.

** Loading Spacewalk Certificate.

** Verifying certificate locally.

** Activating Spacewalk.

* Configuring apache SSL virtual host.

Should setup configure apache’s default ssl server for you (saves original ssl.conf) [Y]? ## Press Enter ##

** /etc/httpd/conf.d/ssl.conf has been backed up to ssl.conf-swsave

* Configuring jabberd.

* Creating SSL certificates.

CA certificate password?  ## Enter certificate password ##

Re-enter CA certificate password? ## Re-enter theassword ##

Organization? anninhmang  ## Enter your Organization ##

Organization Unit [server1.anninhmang.local]?   ## Verify your hostname and press Enter ##

Email Address [[email protected]]?  ## Enter your Email Id ##

City? Erode  ## Enter city ##

State? Tamilnadu  ## Enter your state ##

Country code (Examples: “US”, “JP”, “IN”, or type “?” to see a list)? IN ## Enter Country code ##

** SSL: Generating CA certificate.

** SSL: Deploying CA certificate.

** SSL: Generating server certificate.

** SSL: Storing SSL certificates.

* Deploying configuration files.

* Update configuration in database.

* Setting up Cobbler..

Cobbler requires tftp and xinetd services be turned on for PXE provisioning functionality. Enable these services [Y]?  ## Press Enter ##

* Restarting services.

Installation complete.

Visit https://server1.anninhmang.local to create the Spacewalk administrator account.

Máy chủ Spacewalk sẽ bắt đầu được cài đặt. Chúng ta sẽ thiết lập mật khẩu cho tài khoản admin của Spacewalk.

Mở trình duyệt web và nhập vào địa chỉ https://hostname/ hoặc https://địa chỉ ip/. Ở đây chúng ta nhập Https://192.168.1.150

Nhập vào account name của admin, password, firstname, lastname và Email address. Sau đó, bấm vào nút Create Login.

spacewalk centos 7 Cài Đặt Và Cấu Hình Spacewalk Trên CentOS 7 Để Triển Khai Package Lên Máy Client

Bạn sẽ được chuyển vào Dashboard quản trị của Spacewalk.

install spacewalk centos 7 Cài Đặt Và Cấu Hình Spacewalk Trên CentOS 7 Để Triển Khai Package Lên Máy Client

Đến bước này, bạn đã hoàn thành cài đặt và cấu hình Spacewalk server trong CentOS 7. Chúng ta đã có thể sử dụng Spacewalk server.

Xem thêm : Cài Đặt Và Cấu Hình Nagios Trên CentOS 7 Để Quản Lý Cơ Sở Hạ Tầng Mạng

 • spacewalk là gì
 • spacewalk centos 7
 • install spacewalk centos 7
 • spacewalk installation and configuration centos 7
 • install spacewalk client centos 7
 • install spacewalk 2.7 on centos 7

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here