Cài Đặt Và Cấu Hình SSL Cho Apache Server

609

Bảo mật cho Apache server là một trong những việc quan trọng nhất của Webmaster. Ở bài viết này, An Ninh Mạng sẽ hướng dẫn cấu hình Apache HTTP Secure Server, dùng chứng chỉ SSL cài cho Apache web server, trên nền tảng hệ điều hành CentOS 7. Cách này cũng có thể được thực hiện trên hệ thống chạy Fedora hoặc Redhat.

Hệ thống chuẩn bị :

Hệ điều hành : CentOS 7.

Địa chỉ IP : 192.168.28.134

Subnet Mask : 255.255.255.0

Hostname : storage-server.anninhmang.local

Tiến hành tạo Certificates :

Đi đến thư mục Certs :

# cd /etc/pki/tls/certs

Chạy dòng lệnh sau để tiến hành tạo File Server key :

cài ssl cho apache Cài Đặt Và Cấu Hình SSL Cho Apache Server

Writing RSA key :

# openssl rsa -in server.key -out server.key

Enter pass phrase cho server.key:

writing RSA key

Generate CSR key file :

cấu hình ssl cho apache Cài Đặt Và Cấu Hình SSL Cho Apache Server

Sign key và tạo Expiration days :

# openssl x509 -in server.csr -out server.crt -req -signkey server.key -days 1000

Signature ok

subject=/C=NL/ST=Amsterdam/L=Default City/O=anninhmang/OU=anninhmang Hosting/CN=storage-server.anninhmang.local/[email protected]

Getting Private key

cấu hình ssl cho web server Cài Đặt Và Cấu Hình SSL Cho Apache Server

Cấu hình SSL Key với Apache :

# yum -y  install httpd mod_ssl

cấu hình https cho website Cài Đặt Và Cấu Hình SSL Cho Apache Server

Enable và Start dịch vụ Apache :

hướng dẫn cấu hình https Cài Đặt Và Cấu Hình SSL Cho Apache Server

Cấu hình file ‘/etc/httpd/conf.d/ssl.conf’ :

Mở file ra :

#mv /etc/httpd/conf.d/ssl.conf  /etc/httpd/conf.d/ssl.conf.orig

#vi /etc/httpd/conf.d/ssl.conf
LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so

Listen 443

SSLPassPhraseDialog builtin

SSLSessionCache shmcb:/var/cache/mod_ssl/scache(512000)

SSLSessionCacheTimeout 300

SSLRandomSeed startup file:/dev/urandom 256

SSLRandomSeed connect builtin

SSLCryptoDevice builtin

<VirtualHost *:443>

DocumentRoot "/var/www/html"

ServerName 127.0.0.1:443

ErrorLog logs/ssl_error_log

TransferLog logs/ssl_access_log

LogLevel warn

SSLEngine on

SSLProtocol all -SSLv2

SSLCipherSuite ALL:!ADH:!EXPORT:!SSLv2:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW

SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/server.crt

SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/certs/server.key

<Files ~ "\.(cgi|shtml|phtml|php3?)$">

SSLOptions +StdEnvVars

</Files>

<Directory "/var/www/cgi-bin">

SSLOptions +StdEnvVars

</Directory>

SetEnvIf User-Agent ".*MSIE.*" \

nokeepalive ssl-unclean-shutdown \

downgrade-1.0 force-response-1.0

CustomLog logs/ssl_request_log \

"%t %h %{SSL_PROTOCOL}x %{SSL_CIPHER}x \"%r\" %b"

</VirtualHost>

Save và exit.

Restart Apache  :

Check lại để xem Port 80 và 443 đã được mở chưa :

cài đặt ssl cho apache Cài Đặt Và Cấu Hình SSL Cho Apache Server

Nếu chưa tiến hành mở 2 cổng 80 và 443 trên Iptables :

vi /etc/sysconfig/iptables

-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 80 -j ACCEPT

-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 443 -j ACCEPT

Reload  and  restart iptables

Nếu đang sử dụng Firewalld, nhập thêm dòng lệnh :

firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp

firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp

và reload lại Firewall :

service iptables restart

hoặc

firewall-cmd --reload

Mở trình duyệt lên và kiểm tra theo đường dẫn : https:// 192.168.28.134

ssl webserver centos 7 Cài Đặt Và Cấu Hình SSL Cho Apache Server

certficate-ssl Cài Đặt Và Cấu Hình SSL Cho Apache Server

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành phần cài đặt SSL cho Apache Server.

  • cài ssl cho apache
  • cấu hình ssl cho apache
  • cấu hình ssl cho web server
  • cấu hình https cho website
  • hướng dẫn cấu hình https
  • cài đặt ssl cho apache

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here