Cài Đặt Chamilo Quản Lý Hệ Thống Học Tập Online

36

Menu bài viết

Chamilo là phần mềm được sử dụng để trainning online hoặc học về quản lý hệ thống. Chamilo hoàn toàn miễn phí, đi cùng giấy phép GPL, với Chamilo bạn có thể lưu trữ và tổ chức các tài nguyên để được sử dụng bởi học viên hoặc giảng viên.

Một số tính năng quan trọng của Chamilo :

 1. Quản lý khóa học và người dùng dựa trên hồ sơ của người dùng như sinh viên, giáo viên, quản trị viên…
 2. Bạn có thể download, upload, hoặc ẩn nội dung một số khóa học theo yêu cầu.
 3. Tạo, thêm, xóa câu hỏi trong một bảng với nhiều tùy chọn, điền vào chỗ trống, tạo các câu hỏi mở…
 4. Tạo bảng khảo sát.
 5. Kích hoạt deadline cho bài tập.
 6. Tạo người dùng với số lượng lớn.
 7. Download hoặc upload dữ liệu Excel, và báo cáo kết quả tức thì.

Cài đặt :

Chuẩn bị :

Hệ thống CentOS 7 với 4GB ram, 10GB ổ cứng trống, và bộ xử lý Dual Core. Apache, MariaDB, php đều được yêu cầu cài đặt.

Cài đặt và update CentOS :

# yum update

Cài đặt các packages yêu cầu :

# yum install mariadb mariadb server httpd php

# yum install gcc-c++ libuuid-devel

Start và cấu hình Database service :

# systemctl start mariadb

# systemctl enable mariadb

Tạo database cho Chamilo :

# mysqladmin -u root password password

# mysql -u root –p

Tạo database và user cho database đó :

Kết quả trả về :

Enter password:

Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.

Your MariaDB connection id is 4

Server version: 5.5.44-MariaDB MariaDB Server
Copyright (c) 2000, 2015, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MariaDB [(none)]> create database chamilo;

Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
MariaDB [(none)]> create user 'chamilo'@'localhost' identified by "[email protected]";

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
MariaDB [(none)]> grant all on chamilo.* to 'chamilo'@'localhost';

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
MariaDB [(none)]> \q

Bye

Download version mới nhất của Chamilo :

# wget https://github.com/chamilo/chamilo-lms/archive/v1.10.0.zip

Kết quả trả về :

--2015-12-28 10:25:29--  https://github.com/chamilo/chamilo-lms/archive/v1.10.0.zip

Resolving github.com (github.com)... 192.30.252.131

Connecting to github.com (github.com)|192.30.252.131|:443... connected.

HTTP request sent, awaiting response... 302 Found

Location: https://codeload.github.com/chamilo/chamilo-lms/zip/v1.10.0 [following]

--2015-12-28 10:25:30--  https://codeload.github.com/chamilo/chamilo-lms/zip/v1.10.0

Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 192.30.252.144

Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|192.30.252.144|:443... connected.

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK

Length: unspecified [application/zip]

Saving to: ‘v1.10.0.zip’

[                                      <=>                              ] 25,82,225 120KB/s

Mở file /etc/php.ini và thêm dòng sau vào cuối tệp :

date.timezone = 'America/New_York'

max_execution_time = 300

max_input_time = 600

memory_limit = 256M

post_max_size = 100M

upload_max_filesize = 100M

short_open_tag = Off

safe_mode = Off

magic_quotes_gpc = Off

magic_quotes_runtime = Off

session.cookie_httponly = On

extension = xapian.so

Gỉai nén file vừa tải về :

# unzip v1.10.0.zip

Di chuyển đến web directory và đổi permission :

#  mv chamilo-lms-1.10.0/ /var/www/html/chamilo

# chmod -R /var/www/html/chamilo

# chown -R apache: /var/www/html/chamilo

# setenforce 0

Restart lại web service :

# systemctl restart httpd

Mở trình duyệt lên và nhập vào :

<IP_ADDR>/chamilo

Bấm để cài đặt Chamilo và start :

chamilo centos 7 Cài Đặt Chamilo Quản Lý Hệ Thống Học Tập Online

Chọn ngôn ngữ :

install chamilo centos 7 Cài Đặt Chamilo Quản Lý Hệ Thống Học Tập Online

Hệ thống đã kiểm tra lại các yêu cầu đã đầy đủ hết hay chưa, nếu đã đầy đủ thì tiếp tục tới bước tiếp theo :

install plugin chamilo Cài Đặt Chamilo Quản Lý Hệ Thống Học Tập Online

Đồng ý bản quyền và tiếp tục :

install chamilo xampp Cài Đặt Chamilo Quản Lý Hệ Thống Học Tập Online

Cung cấp thông tin database và định danh user :

cấu hình chamilo Cài Đặt Chamilo Quản Lý Hệ Thống Học Tập Online

Đưa thông tin admin password và các thông tin xác thực khác :

cài đặt chamilo Cài Đặt Chamilo Quản Lý Hệ Thống Học Tập Online

Xác minh chéo cài đặt của bạn và tiến hành :

chamilo elearning Cài Đặt Chamilo Quản Lý Hệ Thống Học Tập Online

Để tiến trình cài đặt hoàn thành và login vào portal :

login portal chamilo Cài Đặt Chamilo Quản Lý Hệ Thống Học Tập Online

Sau khi đăng nhập, bạn có thể quản lý chương trình giảng dạy của mình :

manage curriculum chamilo Cài Đặt Chamilo Quản Lý Hệ Thống Học Tập Online

Qúa trình cài đặt kết thúc, chúng ta sẽ có một số ví dụ để minh họa :

Để nhập hoàng loạt người dùng, nhấp vào Administration và nhấp vao import user list, bây giờ bạn có thể import user với số lượng lớn.

import user chamilo Cài Đặt Chamilo Quản Lý Hệ Thống Học Tập Online

Tạo một khóa học :

Đi đến homepage và ở bên tay trái có mục Course,  tại đây có các tùy chọn để bạn quản lý tất cả các khóa học.

chamilo manage course Cài Đặt Chamilo Quản Lý Hệ Thống Học Tập Online

Tổng kết :

Mặc dù Moodle đang có chỗ đứng vững chắc ở mảng quản lý khóa học Online, nhưng Chamilo cũng là đối thủ.

Xem thêm : Cài Đặt Gitolite Trên Hệ Điều Hành CentOS 7

 • chamilo centos 7
 • install chamilo centos 7
 • install plugin chamilo
 • install chamilo xampp

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here