Cài Đặt Cơ Sở Dữ Liệu NoSQL Trên CentOS 7

223

Database thường được chia làm 2 nhánh chính : RDBMS (Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ), sử dụng các ứng dụng có giao diện người dùng, ứng dụng này sẽ sử dụng ngôn ngữ Structured Query Language (hoặc SQL), và nhánh thứ hai là các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu không liên quan, hoặc Cơ sở dữ liệu NoSQL. OrientDB là một phần của nhánh thứ hai này. Giữa 2 nhánh này có một sự khác biệt rất lớn về cách chúng lưu trữ Database.

Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ :

Trong các loại mô hình quan hệ, như MySQL, hoặc MariaDB, một cơ sở dữ liệu sẽ được thể hiện dưới dạng một bảng, mỗi bảng này chứa một hoặc nhiều loại dữ liệu được tổ chức trong các cột. Mỗi hàng của bảng này chứa một đối tượng xác định duy nhất, với các thuộc tính của từng cột. Hình dưới đây là một ví dụ về bảng của SQL :

Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu NoSQL :

Trong các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu NoSQL, cơ sở dữ liệu được thiết kế triển khai dựa trên các định dạng khác nhau, như biểu đồ ( graph ), tài liệu ( document ), khóa ( key-value)…  Các hệ thống cơ sở dữ liệu được thực hiện với mô hình này chủ yếu phục vụ cho các cụm cơ sở dữ liệu quy mô lớn và các ứng dụng nền tảng Web lớn. Ngày nay, cơ sở dữ liệu NoSQL được sử dụng bởi các công ty lớn như GoogleAmazon.

Document database :

Document database lưu trữ giữ liệu trong định dạng document. Việc sử dụng loại database này thường đi cùng với JavaScriptJSON, tuy nhiên file XML cũng có thể được. Ví dụ cho loại database này là MongoDB.

Key-value database :

Dạng mô hình cơ sở dữ liệu đơn giản, ghép 1 khóa với một giá trị. Các hệ thống sử dụng mô hình này có hiệu suất lớn và khả năng mở rộng cao. Ví dụ là BerkeleyDBMemcacheDB.

Graph database :

Như tên gọi của mình, loại database này sử dụng các biểu đồ để lưu trữ dữ liệu, dữ liệu được tổ chức dưới dạng các nút, và kết nối giữa chúng lại với nhau. Đây là một mô hình linh hoạt có thể phát triển theo thời gian. Các cơ sở dữ liệu tiêu biểu cho mô hình này là IBM Graphs, Neo4jOrientDB.

OrientDB :

Là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu NoSQL, trong đó “ kết hợp sức mạnh giữa các loại biểu đồ với document, key-value, hướng đối tượng và không gian địa lý thành một cơ sở dữ liệu hoạt động hiệu suất cao, có thể mở rộng.

OrientDB cũng có thể hỗ trợ cho SQL, với các phần mở rộng để thao tác với cây và đồ thị.

Chuẩn bị :

  • 1 server chạy CentOS 7.
  • OpenJDK hoặc Oracle Java cài đặt vào server.

Anninhmang sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và cấu hình OrientDB Community vào server CentOS 7.

Cài đặt OrientDB :

Bước 1 – Tạo một user mới :

Đầu tiên, tạo một user để chạy OrientDB. Tạo người dùng mới giúp chạy cơ sơ dữ liệu trên một môi trường “ bị cô lập “. Để tạo user mới, chạy dòng lệnh :

# adduser orientdb -d /opt/orientdb

Bước 2 – Download OrientDB Binary Archive :

Tải gói OrientDB Binary vào thư mục /opt/orientdb :

# wget https://orientdb.com/download.php?file=orientdb-community-importers-2.2.29.tar.gz -O /opt/orientdb/orientdb.tar.gz

Bước 3 – Cài đặt OrientDB :

Giải nén gói vừa tải về :

# cd /opt/orientdb
# tar -xf orientdb.tar.gz

Lệnh tar sẽ giải nén ra thư mục orientdb-community-importers-2.2.29. Di chuyển tất cả thư mục này vào /opt/orientdb :

# mv orientdb-community*/* .

Phân quyền cho user orientdb là chủ sở hữu của file giải nén :

# chown -R orientdb:orientdb /opt/orientdb

Start OrientDB Server :

Để chạy OrientDB Server, yêu cầu quyền thực thi shell script chứa trong thư mục orientdb/bin/:

# /opt/orientdb/bin/server.sh

Trong lần chạy đầu tiên, bộ cài đặt sẽ hiển thị một số thông tin và yêu cầu nhập vào root password của OrientDB :

+---------------------------------------------------------------+

| WARNING: FIRST RUN CONFIGURATION |

+---------------------------------------------------------------+

| This is the first time the server is running. Please type a |

| password of your choice for the 'root' user or leave it blank |

| to auto-generate it. |

| |

| To avoid this message set the environment variable or JVM |

| setting ORIENTDB_ROOT_PASSWORD to the root password to use. |

+---------------------------------------------------------------+
Root password [BLANK=auto generate it]: ********

Please confirm the root password: ********

Để dừng OrientDB, bấm Ctrl+C.

Tạo một Systemd service cho OrientDB :

Tạo mới systemd để giúp quản lý việc start và stop của OrientDB được dễ dàng hơn. Tạo một file mới :

# $EDITOR /etc/systemd/system/orientdb.service

Trong file này, paste những content này vào :

[Unit]

Description=OrientDB service

After=network.target
[Service]

Type=simple

ExecStart=/opt/orientdb/bin/server.sh

User=orientdb

Group=orientdb

Restart=always

RestartSec=9

StandardOutput=syslog

StandardError=syslog

SyslogIdentifier=orientdb
[Install]

WantedBy=multi-user.target

Save và đóng file lại.

Reload lại systemd daemon service :

# systemctl daemon-reload

Sau đó, start OrientDB với dòng lệnh :

# systemctl start orientdb

Tổng kết :

Trong bài viết này, chúng ta đã có được cái nhìn tổng quan so sánh giữa 2 cơ sở dữ liệu RDBMS và NoSQL DBMS. Ngoài ra chúng ta cũng đã được hướng dẫn cài đặt và cấu hình cơ bản cho OrientDB Community server-side.

Đây là những bước đầu tiên để xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng OrientDB, sẵn sàng để quản lý hệ thống dữ liệu lớn.

Xem thêm : Cài MantisBT Trên CentOS 7 Bug Tracking Server

  • nosql là gì
  • nosql database
  • nosql vs sql
  • nosql và sql
  • nosql centos
  • centos 7 nosql
  • install nosql centos 7
  • nosql center

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here