Cài Đặt Docker Compose Lên Server CentOS 7

278

Menu bài viết

Docker Compose là công cụ để chạy các ứng dụng Docker đa nhiệm. Để cấu hình các dịch vụ của một ứng dụng với Compose chúng ta sử dụng một file cấu hình, và sau đó, chạy quyền thực thi bằng dòng lệnh, thì tất cả các dịch vụ sẽ có thể start lên được.

Docker Compose có thể hữu dụng cho nhiều dự án khác nhau, bao gồm :

Phát triển phần mềm : với các công cụ dòng lệnh Compose mà chúng ta tạo (và tương tác với) một môi trường biệt lập sẽ lưu trữ ứng dụng đang được phát triển.

Bằng cách sử dụng Compose file, các nhà phát triển đã tạo ra tài liệu và định cấu hình tất cả các dịch vụ phụ thuộc của ứng dụng.

Automated testing: trường hợp này cần một môi trường để chạy test. Compose cung cấp một giải pháp thuận tiện để quản lý các môi trường thử nghiệm bị cô lập. Một môi trường đầy đủ sẽ được xác định trong Compose file.

Docker Compose được thực hiện trên mã nguồn Fig, một dự án cộng đồng hiện chưa được sử dụng. Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt Docker Compose lên một server chạy CentOS 7.

Install Docker :

Đầu tiên, để cài Docker, chúng ta download bản script cài đặt được cung cấp bởi dự án Docker :

$ wget -qO- https://get.docker.com/ | sh

Một bước bắt buộc nữa là cấu hình chính xác người dùng cho Docker. Cụ thể, để thêm người dùng vào nhóm docker, chúng ta cho thực hiện lệnh sau:

# usermod -aG docker $(whoami)

Log out và log in lại để cập nhật list user group.

Tiếp theo, enable Docker để start vào lúc boot máy :

# systemctl enable docker

Start Docker :

# systemctl start docker

Cài đặt Docker Compose :

Khi Docker đã được cài đặt, chúng ta tiếp tục cài thêm Docker Compose. Install Epel repository bằng dòng lệnh :

# yum install epel-release

Sau đó, cài python-pip:

# yum install -y python-pip

Sau khi cài xong, chúng ta có thể dùng lệnh pip để cài đặt docker compose :

# pip install docker-compose

Upgarde tất cả gói Python trong CentOS 7 :

# yum upgrade python*

Kiểm tra phiên bản Docker Compose bằng lệnh :

$ docker-compose –v

Kết quả trả về :

docker'compose version 1.16.1, build 6d1ac219

Test Docker Compose :

Docker Hub có một bức hình Hello World dùng với mục đích trình diễn, minh họa cấu hình cần thiết để chạy một container với Docker Compose.

Tạo một directory và di chuyển đến thư mục này :

$ mkdir hello-world

$ cd hello-world

Tạo một file YAML :

$ $EDITOR docker-compose.yml

Trong file này, nhập vào nội dung :

anninhmang-compose-test:

 image: hello-world

Lưu và đóng file lại.

Tiếp theo, chạy dòng lệnh trong thư mục hello-word :

$ sudo docker-compose up

Nếu mọi thứ ổn thỏa, thì kết quả trả về sẽ như sau :

Pulling anninhmang-compose-test (hello-world:latest)...

latest: Pulling from library/hello-world

b04784fba78d: Pull complete

Digest: sha256:f3b3b28a45160805bb16542c9531888519430e9e6d6ffc09d72261b0d26ff74f

Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Creating helloworld_anninhmang-compose-test_1 ...

Creating helloworld_anninhmang-compose-test_1 ... done

Attaching to helloworld_anninhmang-compose-test_1

anninhmang-compose-test_1 |

anninhmang-compose-test_1 | Hello from Docker!

anninhmang-compose-test_1 | This message shows that your installation appears to be working correctly.

anninhmang-compose-test_1 |

anninhmang-compose-test_1 | To generate this message, Docker took the following steps:

anninhmang-compose-test_1 | 1. The Docker client contacted the Docker daemon.

anninhmang-compose-test_1 | 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.

anninhmang-compose-test_1 | 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the

anninhmang-compose-test_1 | executable that produces the output you are currently reading.

anninhmang-compose-test_1 | 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it

anninhmang-compose-test_1 | to your terminal.

anninhmang-compose-test_1 |

anninhmang-compose-test_1 | To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:

anninhmang-compose-test_1 | $ docker run -it ubuntu bash

anninhmang-compose-test_1 |

anninhmang-compose-test_1 | Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:

anninhmang-compose-test_1 | https://cloud.docker.com/

anninhmang-compose-test_1 |

anninhmang-compose-test_1 | For more examples and ideas, visit:

anninhmang-compose-test_1 | https://docs.docker.com/engine/userguide/

anninhmang-compose-test_1 |

helloworld_anninhmang-compose-test_1 exited with code 0

Docker chỉ chạy khi lệnh này được active. Vì vậy container sẽ ngừng chạy khi tiến trình test chạy xong.

Tổng kết :

Như vậy là trong bài này chúng ta đã tìm hiểu được cách cài và test Docker Compose trên CentOS 7 server, và cách sử dụng Compose file trong format YAML.

Xem thêm : Cài Đặt Triển Khai Access Control List CentOS 7

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here