Cài Đặt Docker Compose Trên Ubuntu 16.04

148

Menu bài viết

Docker Compose là công cụ dùng để chạy các ứng dụng Docker multi-container. Để cấu hình một service trên ứng dụng với Compose, chúng ta sẽ sử dụng file cấu hình, và sau đó, thực thi một câu lệnh chạy. Đó là cách để tạo và chạy service  trong môi trường Docker.

Docker Compose thường được sử dụng trong các dự án khác nhau như :

Development :  với các công cụ dòng lệnh Compose mà chúng ta tạo ra ( và tương tác cùng) ,  một môi trường biệt lập sẽ lưu trữ ứng dụng đang được phát triển.

Bằng cách sử dụng Compose file, các nhà phát triển có thể tạo tài liệu và cấu hình tất cả các dịch vụ của ứng dụng.

Automated testing : trường hợp này yêu cầu môi trường để chạy thử nghiệm. Compose cung cấp giải pháp thuận tiện để quản lý các môi trường thử nghiệm tách biệt hoàn toàn, dùng để chạy các ứng dụng cần test.

Docker Compose được tạo ra bởi mã nguồn Fig, một dự  án cộng đồng hiện đã không còn hoạt động.

Trong bài viết này, An Ninh Mạng sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Docker Compose trên máy tính chạy hệ điều hành Ubuntu 16.04

Cài đặt Docker :

cài đặt docker ubuntu 16.04 Cài Đặt Docker Compose Trên Ubuntu 16.04

Chúng ta cần Docker để có thể cài đặt được Docker Compose. Trước tiên, add thêm một public key vào repository offical của Docker :

$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add-

Tiếp theo đó, add Docker repository vào apt source list :

$ sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

Update lại package database và cài đặt Docker với apt :

$ sudo apt-get update

$ sudo apt install docker-ce

Sau khi quá trình cài đặt hoàn thành, Docker cần được start và enable mỗi khi máy tính khởi động. Chúng ta có thể check trạng thái của Docker bằng command :

$ sudo systemctl status docker

---------------------------------


  • docker.service - Docker Application Container Engine
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running)

 

Cài đặt Docker Compose :

Sau khi đã cài đặt Docker, chúng ta sẽ có thể cài được Docker Compose. Tải về bản cài đặt mới nhất bằng câu lệnh :

# curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.14.0/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` > /usr/local/bin/docker-compose

 

Chỉnh sửa quyền thực thi :

# chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

 

Kiểm tra version của  Docker Compose :

$ docker-compose –v

 

Kết quả trả về :

docker-compose version 1.14.0, build c7bdf9e

 

Test Docker Compose :

Docker Hub bao gồm một image Hello World để test thử, minh họa cấu hình cần thiết để chạy một container với Docker Compose.

Tạo một thư mục và di chuyển vào thư mục đó :

$ mkdir hello-world

$ cd hello-world

 

Tạo một file YAML mới :

$ $EDITOR docker-compose.yml

 

Trong file này paste nội dung sau vào :

anninhmang-compose-test:

image: hello-world

 

Lưu ý : dòng đầu tiên được sử dụng như một phần của tên container. Lưu và đóng lại.

 

Chạy container :

Tiếp theo, thực thi dòng lệnh sau trong thư mục hello-world :

$ sudo docker-compose up

Nếu mọi thứ đúng, kết quả trả về sẽ hiển thị như sau :

 

Pulling anninhmang-compose-test (hello-world:latest)...

latest: Pulling from library/hello-world

b04784fba78d: Pull complete

Digest: sha256:f3b3b28a45160805bb16542c9531888519430e9e6d6ffc09d72261b0d26ff74f

Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Creating helloworld_anninhmang-compose-test_1 ...

Creating helloworld_anninhmang-compose-test_1 ... done

Attaching to helloworld_anninhmang-compose-test_1

anninhmang-compose-test_1 |

anninhmang-compose-test_1 | Hello from Docker!

anninhmang-compose-test_1 | This message shows that your installation appears to be working correctly.

anninhmang-compose-test_1 |

anninhmang-compose-test_1 | To generate this message, Docker took the following steps:

anninhmang-compose-test_1 | 1. The Docker client contacted the Docker daemon.

anninhmang-compose-test_1 | 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.

anninhmang-compose-test_1 | 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the

anninhmang-compose-test_1 | executable that produces the output you are currently reading.

anninhmang-compose-test_1 | 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it

anninhmang-compose-test_1 | to your terminal.

anninhmang-compose-test_1 |

anninhmang-compose-test_1 | To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:

anninhmang-compose-test_1 | $ docker run -it ubuntu bash

anninhmang-compose-test_1 |

anninhmang-compose-test_1 | Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:

anninhmang-compose-test_1 | https://cloud.docker.com/

anninhmang-compose-test_1 |

anninhmang-compose-test_1 | For more examples and ideas, visit:

anninhmang-compose-test_1 | https://docs.docker.com/engine/userguide/

anninhmang-compose-test_1 |

helloworld_anninhmang-compose-test_1 exited with code 0

 

Docker container chỉ chạy khi nào dòng lệnh được active. Và container sẽ ngừng khi bài test chạy hoàn thành.

Tổng kết :

Bài viết đã hướng dẫn bạn cách cài đặt Docker Compose trên máy tính chạy hệ điều hành Ubuntu 16.04. Chúng ta cũng đã được xem cách tạo một project đơn giản thông qua Compose file trong định dạng YAML.

Đọc thêm : Cài Đặt Docker Compose Lên Server CentOS 7

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here