Cài Đặt Elasticsearch Trên Ubuntu 16.04

240

Elasticsearch – Công cụ phân tích phân tán :

Elasticsearch là một công cụ tìm kiếm và phân tích mã nguồn mở, có khả năng mở rộng cao. Nó là một phần của chương trình full stack với tên Elastic Stack. Công cụ cho phép bạn lưu trữ và phân tích dữ liệu, ngay cả với khối lượng lớn, với hiệu suất gần thời gian thực. Công cụ phân tích mạnh mẽ này hỗ trợ các hoạt động RESTful, do đó có thể sử dụng tất cả các phương thức HTTP kết hợp với URI HTTP để quản lý dữ liệu. Một ưu điểm khác là tùy chọn sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác nhau với Elasticsearch, chẳng hạn như Python hoặc JavaScript.

Một web bán hàng là một ví dụ tuyệt vời về một dự án có thể được hưởng lợi từ Elasticsearch. Người quản trị có thể sử dụng Elasticsearch để lưu trữ toàn bộ danh mục sản phẩm và hàng tồn kho, cung cấp tìm kiếm gợi ý và tự động hoàn thành các đề xuất của chức năng.

Khả năng mở rộng tuyệt vời của Elastisearch cũng cho phép nó chạy trên máy tính xách tay hoặc trên một cụm máy chủ có petabyte dữ liệu.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách install Elasticsearch trên server chạy Ubuntu 16.04.

Chuẩn bị trước :

Server chạy Ubuntu 16.04.

Oracle JDK 8 cài đặt sẵn trên server.

Install Elastisearch :

Elastisearch được cung cấp dưới nhiều dạng đóng gói như  .zip, .tar.gz, .deb, .rpm, docker. Trong bài viết này chúng ta sẽ sử dụng gói .deb

Import Elasticsearch Key :

Download và install Elasticsearch public singing key bằng dòng lệnh :

$ wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add –

Cài đặt Elasticsearch từ Repository :

Trước khi cài đặt Elasticsearch, chúng ta cần cài đặt package apt-transport-https trước :

$ sudo apt-get install apt-transport-https

Tiếp theo, lưu định nghĩa repository bằng lệnh :

$ echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/5.x/apt stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/elastic-5.x.list

Cài đặt Elasticsearch với apt :

$ sudo apt-get update && sudo apt-get install elasticsearch

Tự động enable Elasticsearch mỗi khi máy tính khởi động lại :

$ sudo systemctl enable elasticsearch

Cấu hình Elasticsearch :

File cấu hình cuả Elasticsearch nằm trong thư mục /etc/elasticsearch. Cụ thể các file cấu hình chính gồm :

elasticsearch.yml để định cấu hình phần phía máy chủ của công cụ phân tích mạnh mẽ này.

log4j2.properties để cấu hình logging.

Những file cấu hình này sử dụng YAML format.

Elasticsearch chỉ cần cấu hình một ít, trong đó có một số cài đặt cần được cấu hình sẵn trước khi đưa vào sử dụng.

Mở file elasticsearch.yml bằng trình chỉnh sửa vim :

$ sudo vim /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

Tiếp theo, search đến biến cluster.name :

# ---------------------------------- Cluster -----------------------------------

#

# Use a descriptive name for your cluster:

#

#cluster.name: my-application

#

Bỏ comment dòng bôi đậm và đổi chữ my-application thành tên của cluster, ví dụ :

cluster.name: MyCluster

Lưu ý : một node có thể tham gia vào một cluster khi nó chia sẻ cluster.name của nó với tất cả các node khác của cluster. Đảm bảo rằng cluster.name mô tả mục đích của cluster.

Tiếp theo, đổi biến node.name. Như đã nói ở trên, chúng ta bỏ comment dòng này và thay đổi giá trị của nó :

# ------------------------------------ Node ------------------------------------

#

# Use a descriptive name for the node:

#

node.name: node-1

#

Đây là các cài đặt tối thiểu để chạy Elasticsearch. Lưu và đóng file lại, sau đó chạy Elasticsearch :

$ sudo systemctl start elasticsearch

Test Elasticsearch :

Chúng ta có thể test Elasticseach bằng cách chạy dòng lệnh :

$ curl -X GET 'http://localhost:9200'

Kết quả trả về sẽ hiển thị như sau :

{

 "name" : "node-1",

 "cluster_name" : "MyCluster",

 "cluster_uuid" : "WqXLC-cUT5-bSVyisNRIgQ",

 "version" : {

 "number" : "5.4.1",

 "build_hash" : "2cfe0df",

 "build_date" : "2017-05-29T16:05:51.443Z",

 "build_snapshot" : false,

 "lucene_version" : "6.5.1"

 },

 "tagline" : "You Know, for Search"

}

Như vậy là Elasticsearch đã chạy được.

Tổng kết :

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cài đặt và cấu hình cơ bản cho Elasticsearch.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here