Cài Đặt Java JDK 8 Trên Hệ Điều Hành CentOS 7

485

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách cài Oracle Java JDK 8 lên CentOS 7, 6.5, 6.4 server. Các bước thực hiện cũng tương tự trên các distro khác như RHEL 7, 6.x, Scientific Linux 6.x, và Fedora.

Đầu tiên, update lại server :

yum update

Sau đó, search xem đã có chương trình JDK nào được cài đặt trên hệ thống hay chưa :

rpm -qa | grep -E '^open[jre|jdk]|j[re|dk]'

Kết quả trả về :

gobject-introspection-1.36.0-4.el7.x86_64

pygobject3-base-3.8.2-4.el7.x86_64

Để kiểm tra phiên bản Java, nhập vào dòng lệnh :

java –version

Nếu Java 1.6 hay 1.7 đã được cài đặt, chúng ta có thể gỡ bỏ chúng bằng lệnh :

yum remove java-1.6.0-openjdk

yum remove java-1.7.0-openjdk

Download và cài đặt Oracle Java JDK :

Tại thời điểm viết bài hướng dẫn này, phiên bản Java JDK mới nhất là JDK 8u25. Đầu tiên, chúng ta cần download phiên bản Java mới nhất về máy.

Đi đến trang download của Oracle Java và download phiên bản phù hợp với kiến trúc của hệ điều hành. Do sử dụng CentOS 7 64 bit, nên người viết đã download package 64 bit rpm.

Sau đó, đi đến thư mục tải về jdk package, và chạy dòng lệnh để cài đặt nó :

rpm -ivh jdk-8u25-linux-x64.rpm

Kết quả trả về :

Preparing...                          ################################# [100%]

Updating / installing...

   1:jdk1.8.0_25-2000:1.8.0_25-fcs    ################################# [100%]

Unpacking JAR files...

    rt.jar...

    jsse.jar...

    charsets.jar...

    tools.jar...

    localedata.jar...

    jfxrt.jar...

Kiểm tra phiên bản Java :

Bây giờ, kiểm tra lại phiên bản của Java xem

java –version

Kết quả trả về :

java version "1.8.0_25"

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_25-b17)

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.25-b02, mixed mode)

Như chúng ta đã thấy, phiên bản mới nhất của Java là 1.8 đã được cài đặt.

Setup Global Environment Variables :

Chúng ta có thể dễ dàng tạo environment variables cho Java bằng lệnh :

export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_25/

export PATH=$PATH:$JAVA_HOME

Tiếp theo, chúng ta kiểm tra environment variables bằng lệnh :

echo $JAVA_HOME

Kết quả trả về :

/usr/java/jdk1.8.0_25/

Hoặc :

echo $PATH

Kết quả trả về :

/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin:/usr/java/jdk1.8.0_25/

Tuy nhiên, cách làm ở trên không được đề xuất. Bởi vì, đường dẫn sẽ biến mất khi hệ thống khởi động lại. Để đường dẫn được lưu lại vĩnh viễn, bạn cần add đường dẫn vào profile của hệ thống. Để thực hiện, tạo một file tên là java.sh dưới đường dẫn /etc/profile.d/ :

vi /etc/profile.d/java.sh

Add thêm các dòng sau vào file :

#!/bin/bash

JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_25/

PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

export PATH JAVA_HOME

export CLASSPATH=.

Lưu và đóng file lại. Chạy file bằng lệnh :

chmod +x /etc/profile.d/java.sh

Sau đó, set cho environment variables được duy trì vĩnh viễn :

source /etc/profile.d/java.sh

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không gỡ bỏ phiên bản JDK cũ khỏi hệ thống :

Như đã nói trước đó, hãy đảm bảo rằng chúng ta hãy gỡ bỏ hết các phiên bản JDK cũ khỏi hệ thống. Nếu không gỡ bỏ chúng trước khi cài đặt phiên bản JDK mới nhất, thì bạn cần phải thông báo cho Java biết môi trường để chạy là ở đâu.

Mặc định, JDK 1.8.x sẽ được cài đặt ở đường dẫn /usr/java/jdk1.8.0_25/. Trong trường hợp cần thông báo Java sẽ chạy ở đâu, chúng ta thực hiện dòng lệnh :

alternatives --install /usr/bin/java java /usr/java/jdk1.8.0_25/jre/bin/java 20000

alternatives --install /usr/bin/jar jar /usr/java/jdk1.8.0_25/bin/jar 20000

alternatives --install /usr/bin/javac javac /usr/java/jdk1.8.0_25/bin/javac 20000

alternatives --install /usr/bin/javaws javaws /usr/java/jdk1.8.0_25/jre/bin/javaws 20000

alternatives --set java /usr/java/jdk1.8.0_25/jre/bin/java

alternatives --set jar /usr/java/jdk1.8.0_25/bin/jar

alternatives --set javac /usr/java/jdk1.8.0_25/bin/javac

alternatives --set javaws /usr/java/jdk1.8.0_25/jre/bin/javaws

Như vậy là xong. Chúng ta kiểm tra thử :

ls -lA /etc/alternatives/

Kết quả trả về :

lrwxrwxrwx. 1 root root 29 Dec  2 16:24 jar -> /usr/java/jdk1.8.0_25/bin/jar

lrwxrwxrwx. 1 root root 34 Dec  2 16:24 java -> /usr/java/jdk1.8.0_25/jre/bin/java

lrwxrwxrwx. 1 root root 31 Dec  2 16:24 javac -> /usr/java/jdk1.8.0_25/bin/javac

lrwxrwxrwx. 1 root root 36 Dec  2 16:24 javaws -> /usr/java/jdk1.8.0_25/jre/bin/javaws

[...]

Bây giờ kiểm tra phiên bản Java bằng dòng lệnh :

java –version

Kết quả trả về :

java version "1.8.0_25"

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_25-b17)

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.25-b02, mixed mode)

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cài đặt.

Xem thêm : Cài Đặt Chamilo Quản Lý Hệ Thống Học Tập Online

  • oracle java jdk 8 rpm
  • oracle java jdk 8 64 bit
  • oracle java jdk 8 install
  • install oracle java 8 jdk centos 7

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here