Cài Đặt Lamp Stack Trên Ubuntu 17.04

129

Menu bài viết

Tiếp theo bài cài đặt LAMP server trên CentOS 7, hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn đọc cách cài đặt lamp stack trên Ubuntu 17.04.

Đầu tiên, chúng ta kiểm tra update cho server :

$ sudo apt-get update

Nếu có bản cập nhật mới, ta cài đặt thêm :

$ sudo apt-get upgrade

Cài đặt Apache :

Ta cài đặt Apache web server, có sẵn trên repository của Ubuntu :

$ sudo apt-get install apache2

Start cấu hình Apache :

$ sudo apache2ctl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using fe80::5054:ff:fe69:a3e0. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message

Syntax OK

Không có lỗi cú pháp, tuy nhiên trình kiểm tra trả về một thông báo cảnh báo nói rằng mình chưa thiết lập một tên miền FQDN ( tên miền đầy đủ ). Cảnh báo này vô hại, nhưng nó sẽ hiển thị khi kiểm tra cấu hình Apache của bạn để tìm lỗi cú pháp.

Edit lại file cấu hình chính của Apache :

$ sudo $EDITOR /etc/apache2/apache2.conf

Tại cuối file này, ta add thêm dòng ServerName, trỏ đến domain name của server hay IP. Ở đây mình trỏ về IP :

ServerName 192.168.122.64

Lưu, đóng file và kiểm lỗi lại một lần nữa :

$ sudo apache2ctl configtest

Kết quả trả về :

Syntax OK

Restart lại Apache :

$ sudo systemctl restart apache2

Mở trình duyệt web truy cập URL của web server. Nếu thấy trang này, Apache đã được cấu hình thành công.

apache 2 ubuntu default page Cài Đặt Lamp Stack Trên Ubuntu 17.04

Install MySQL :

Vào lúc này, bạn đã có một web server chạy thành công. Bước tiếp theo là cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

MySQL có sẵn trên repository của Ubuntu, ta dung lệnh apt :

$ sudo apt-get install mysql-server

Trong suốt quá trình cài đặt, bạn sẽ được yêu cầu nhập vào password của tài khoản root :

configuring my-sql server 5.7 Cài Đặt Lamp Stack Trên Ubuntu 17.04

Tại cuối quá trình, ta sẽ thay đổi một số cấu hình mặc định, chạy dòng lệnh sau :

$ mysql_secure_installation
Securing the MySQL server deployment.

Enter password for user root:

VALIDATE PASSWORD PLUGIN can be used to test passwords

and improve security. It checks the strength of password

and allows the users to set only those passwords which are

secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD plugin?
Press y|Y for Yes, any other key for No: N

Using existing password for root.

Change the password for root ? ((Press y|Y for Yes, any other key for No) :
 ... skipping.

By default, a MySQL installation has an anonymous user,

allowing anyone to log into MySQL without having to have

a user account created for them. This is intended only for

testing, and to make the installation go a bit smoother.

You should remove them before moving into a production

environment.
Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y

Success.Normally, root should only be allowed to connect from

'localhost'. This ensures that someone cannot guess at

the root password from the network.
Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y

Success.
By default, MySQL comes with a database named 'test' that

anyone can access. This is also intended only for testing,

and should be removed before moving into a production

environment.Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y

 - Dropping test database...

Success.
 - Removing privileges on test database...

Success.
Reloading the privilege tables will ensure that all changes

made so far will take effect immediately.
Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y

Success.
All done!

Như vậy là ta đã set up thành công database server.

Cài đặt PHP :

Một phần tiếp theo của Lamp Stack đó là môi trường PHP. Đây là môi trường cung cấp code để hiển thị các nội dung động. Cài đặt PHP bằng lệnh apt :

$ sudo apt-get install php libapache2-mod-php php-mcrypt php-mysql

PHP có nhiều module khác nhau có thể được cài đặt dễ dàng. Những module này sẽ giúp bổ sung các chức năng hữu ích cho PHP. Ta sẽ dò lại các module đang có trên hệ thống bằng lệnh apt :

$ apt-cache search php- | less
libnet-libidn-perl - Perl bindings for GNU Libidn

php-all-dev - package depending on all supported PHP development packages

php-cgi - server-side, HTML-embedded scripting language (CGI binary) (default)

php-cli - command-line interpreter for the PHP scripting language (default)

php-common - Common files for PHP packages

php-curl - CURL module for PHP [default]

php-dev - Files for PHP module development (default)

php-gd - GD module for PHP [default]

php-gmp - GMP module for PHP [default]

php-ldap - LDAP module for PHP [default]

php-mysql - MySQL module for PHP [default]

php-odbc - ODBC module for PHP [default]

php-pear - PEAR Base System

php-pgsql - PostgreSQL module for PHP [default]

php-pspell - pspell module for PHP [default]

php-recode - recode module for PHP [default]

php-snmp - SNMP module for PHP [default]

php-sqlite3 - SQLite3 module for PHP [default]

php-tidy - tidy module for PHP [default]

php-xmlrpc - XMLRPC-EPI module for PHP [default]

php7.0-cgi - server-side, HTML-embedded scripting language (CGI binary)

php7.0-cli - command-line interpreter for the PHP scripting language

php7.0-common - documentation, examples and common module for PHP
...

Test PHP :

Để test PHP, ta tạo một file cơ bản tên info.php ở đường dẫn root của Apache. Đối với Ubuntu, là /var/www/html:

$ sudo $EDITOR /var/www/html/info.php

Trong file này, ta paste một số dòng code :

<?php

phpinfo();

?>

Save và close lại. Mở trình duyệt lên và nhập vào đường dẫn : http://your_domain_or_ip/info.php. Nếu mọi thứ hoạt động tốt, màn hình sẽ hiển thị như sau :

php version 7.0.18 Cài Đặt Lamp Stack Trên Ubuntu 17.04

Tổng kết :

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cài đặt LAMP stack trên Ubuntu 17.04. Đây là nền móng để các lập trình viên xây dựng trang web động hoặc ứng dụng nền web.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here