Cài Đặt Magento Trên Ubuntu 16.04

45

Magento là nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở, và là hệ quản trị nội dung cho website thương mại điện tử. Nó dùng MySQL 5.6+ hoặc MariaDB làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu, và tương thích với cả NGINX và Apache web server.  Ngoài ra nó còn yêu cầu PHP7+ và một số extension.

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Magento 2 trên Ubuntu 16.04 server sử dụng NGINX và MySQL.

Update server :

Đầu tiên chúng ta cần kiểm tra server đã update bản mới nhất chưa :

# apt update

Install NGINX :

NGINX có sẵn trên Ubuntu repository, bạn có thể dễ dàng cài đặt NGINX bằng lệnh apt :

# apt install nginx

Cài đặt PHP :

Chúng ta sẽ cài đặt PHP-FPM (FastCGI Process Manager) với nhiều tính năng khác nhau. Cài nó và các extesion mở rộng của Magento bằng dòng lệnh :

# apt install php7.0-mcrypt php7.0-fpm php7.0-curl php7.0-mysql php7.0-cli php7.0-xsl php7.0-json php7.0-intl php7.0-dev php-pear php7.0-mbstring php7.0-common php7.0-zip php7.0-gd php-soap

Cài đặt curl :

# apt install curl libcurl3

Edit PHP setting :

Chỉnh sửa 2 file cấu hình sau đây :

/etc/php/7.0/fpm/php.ini – FPM configuration;

/etc/php/7.0/cli/php.ini – PHP-CLI configuration file;

Trên cả 2 file này, thêm vào nội dung sau :

memory_limit = 2G

max_execution_time = 3600

opcache.save_comments = 1

zlib.output_compression = On

Save, exit và restart PHP-FPM để những thay đổi có hiệu lực :

# systemct restart php7.0-fpm

Cài đặt và cấu hình MySQL :

Để cài đặt MySQL, chạy dòng lệnh sau :

# apt install -y mysql-server mysql-client

Tiếp theo, setup một root account :

# mysql_secure_installation
Set root password? [Y/n]

New password:

Re-enter new password:

Remove anonymous users? [Y/n]

Disallow root login remotely? [Y/n]

Remove test database and access to it? [Y/n]

Reload privilege tables now? [Y/n]

Nếu thực tế công việc cần nhập số lượng lớn sản phẩm vào Magento, chúng ta chỉ cần tăng giá trị max_allowed_packet :

# $EDITOR /etc/mysql/mysql.cnf

Search đến dòng này, và chỉnh sửa lại :

[mysql]

max_allowed_packet=64M

Save, exit và restart lại MySQL :

# systemctl restart mysql

Tiếp theo, start MySQL bằng command prompt :

# mysql -u root –p

Tạo user mới và database :

mysql> CREATE DATABASE magento_db;

mysql> CREATE USER 'magentousr'@'localhost' IDENTIFIED BY 'user_strong_password';

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON 'magento_db.*' TO 'magentousr'@'localhost' IDENTIFIED BY 'user_strong_password';

mysql> FLUSH PRIVILEGES;

mysql> EXIT;

Download Magento :

Magento 2 sẽ được cài đặt vào thư mục /var/www/magento2 .Qúa trình cài đặt yêu cầu PHP Composer. Cài đặt PHP Composer bằng dòng lệnh :

# curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

Di chuyển file composer.phar vào /usr/local/bin :

mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Test lại xem mọi thứ đã hoạt động được chưa bằng lệnh :

# composer –v

Lệnh này sẽ in ra version của compose.

Để cài đặt Magento, đầu tiên chúng ta truy cập vào đường dẫn : https: //www.magentoc Commerce.com/magento-connect/ và tạo một tài khoản. Tiếp theo, vào My Account > Developer > Secure Keys và tạo một key mới.

Bây giờ, download Magento. Nhập vào dòng lệnh :

# composer create-project --repository-url=https://repo.magento.com/ magento/project-community-edition /var/www/magento2

Trong suốt quá trình download, dùng public key để làm username và private key để làm password.

Cấu hình một Virtual Host :

Tạo một Virtual Host mới :

# $EDITOR /etc/nginx/sites-available/magento

Mở Host file, paste nội dung sau đây vào :

upstream fastcgi_backend {

server  unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;

}




server {




listen 80;

server_name www.myecommerce.com;

set $MAGE_ROOT /var/www/magento2;

set $MAGE_MODE developer;

include /var/www/magento2/nginx.conf.sample;

}

Magento đã có sẵn một file cấu hình NGINX, vì vậy sẽ không cần thiết để tạo thêm.

Lưu và đóng file lại.

Tiếp theo, active virtual host :

# ln -s /etc/nginx/sites-available/magento /etc/nginx/sites-enabled/

Restart NGINX :

# systemctl restart nginx

Cài đặt Magento :

Trong thư mục /var/www/magento2 có một file nhị phân tên magento. File này được dùng để cài đặt Magento 2.

Thực thi :

# /var/www/magento2/bin/magento setup:install --backend-frontname="admin" \

--key="cja8Jadsjwoqpgk93670Dfhu47m7rrIp"\

--db-host="localhost" \

--db-name="magento_db" \

--db-user="magentousr" \

--db-password="usr_strong_password" \

--language="en_US" \

--currency="USD" \

--timezone="My/Timezone" \

--use-rewrites=1 \

--use-secure=0 \

--base-url="http://www.myecommerce.com" \

--base-url-secure="https://www.myecommerce.com" \

--admin-user=admin \

--admin-password=admin_password \

[email protected] \

--admin-firstname=admin \

--admin-lastname=user \

--cleanup-database

Kết quả trả về :

[SUCCESS]: Magento installation complete.

[SUCCESS]: Magento Admin URI: /admin

Cấu hình lần cuối :

Sau khi hoàn thành các bước trên, thì bước cuối cùng trong công việc cấu hình đó là cấu hình bằng giao diện đồ họa thông qua trình duyệt web. Truy cập đường dẫn www.myecommerce.com/admin, login vào bằng tài khoản admin đã tạo trong quá trình cài đặt.

Sau khi đã đăng nhập, Dashboard của Magento sẽ xuất hiện. Như vậy là mọi thứ đã hoạt động ổn định. Việc tiếp theo là post sản phẩm lên web để bắt đầu bán hàng !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here