Cài Đặt ownCloud Trên Nền Tảng CentOS 7

Owncloud là hệ thống phần mềm phục vụ cho dịch vụ File Hosting. Nó được phát hành theo giấy phép AGPLv3, cũng đồng nghĩa với việc bạn có thể thiết lập máy chủ lưu trữ đám mây của riêng mình mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào, data có thể được upload thông qua trình duyệt Web hoặc sử dụng phần mềm phía Client. Chương trình được xây dựng dựa trên PHP và một trong các cơ sở dữ liệu SQLite, MySQL, Oracle hoặc PostgreSQL database, vì vậy nó có thể chạy trên tất cả các nền tảng đáp ứng các yêu cầu này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cài đặt Owncloud trên CentOS 7.

Chuẩn bị :

Sử dụng CentOS 7 đã được update mới nhất :

yum -y update

Tiếp theo, chúng ta cần cài đặt PHP, Apache web server và MySQL server và một số extension từ PHP :

yum install httpd php php-mysql mariadb-server mariadb sqlite php-dom php-mbstring php-gd php-pdo wget vim

Chỉnh SELinux để cho phép Owncloud ghi dữ liệu :

setsebool -P httpd_unified 1

Cho phép Web traffic đi qua firewall :

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https

firewall-cmd –reload

Start Apache lên :

systemctl start httpd.service

Start MariaDB lên :

systemctl start mariadb.service

Cho service tự khởi chạy mỗi lần hệ thống bật :

systemctl enable httpd.service

systemctl enable mariadb.service

Cài đặt Owncloud :

Chúng ta cài đặt Owncloud từ Website chính thức của chương trình. Chạy dòng lệnh này :

wget https://download.owncloud.org/community/owncloud-7.0.0.tar.bz2

Gỉai nén file vừa tải :

tar -jxvf owncloud-7.0.0.tar.bz2 -C /var/www/html/

Tiếp theo chúng ta cần gán quyền cho Web server đọc và ghi các file tại thư mục trên cloud

chown -R apache.apache /var/www/html/owncloud/

Cấu hình Database :

Cấu hình cho MariaDB :

mysql_secure_installation;

Với những tùy chọn có chữ Y, tất cả đều bấm Enter :

Set root password?[Y/n]New password: databaserootpassword

Re-enter new password: databaserootpassword

Remove anonymous users?[Y/n]Y

Disallow root login remotely?[Y/n]Y

Remove test database and access to it?[Y/n]Y

Reload privilege tables now?[Y/n]

Tạo ownCloud database và user.

Login vào mysql server, sử dụng lệnh :

mysql -u root –p

Tiếp theo, chúng ta cần tạo Database cho ownCloud và gán quyền cho ownCloud User :

mysql> create database owncloud;

mysql> create user 'owncloud'@'localhost' identified by'somedatabasepassword';

mysql> grant all on owncloud.* to 'owncloud'@'localhost';

mysql> flush privileges;

mysql> quit;

Cấu hình cho Apache Server :

Sử dụng Vim để mở file owncloud.conf và cấu hình :

vim /etc/httpd/conf.d/owncloud.conf

Thêm vào những dòng này :

<IfModule mod_alias.c>

Alias /owncloud /var/www/html/owncloud

</IfModule>

<Directory “/var/www/html/owncloud”>

Options Indexes FollowSymLinks

AllowOverride All

Order allow,deny

allow from all

</Directory>

Restart lại dịch vụ apache và mariaDB :

systemctl start httpd.service

systemctl start mariadb.service

Cấu hình ownCloud :

Mở trình duyệt lên và nhập vào http://your_ip_address/owncloud hoặc http://your_Domain.com/owncloud. Trình duyệt sẽ hiển thị lên trang cấu hình, bạn cần cấu hình trước khi ownCloud bắt đầu chạy.

owncloud là gì Cài Đặt ownCloud Trên Nền Tảng CentOS 7

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành, ownCloud đã có thể chạy được.

Xem thêm : Cài Đặt Cấu Hình PXE Server Cho Centos 7

  • owncloud là gì
  • owncloud download
  • owncloud server
  • owncloud demo
  • cài đặt owncloud
  • owncloud centos 7 install
  • owncloud centos 7 ssl apache
  • owncloud centos 7 selinux

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here