Cài Đặt Và Cấu Hình Squid Proxy Trên pfSense

590

Squid là một trong những dịch vụ thường được cài đặt nhất trên pfSense firewall. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn đọc cách cài đặt Squid trên firewall pfSense.

Đăng nhập vào pfSense và đến màn hình Dashboard.

pfsense dashboard Cài Đặt Và Cấu Hình Squid Proxy Trên pfSense

Truy cập menu System và chọn option Package Manager.

package manager pfsense Cài Đặt Và Cấu Hình Squid Proxy Trên pfSense

Ở màn hình Package Manager, truy cập vào tab Available Package.

Ở tab Available Package, search SQUID và cài đặt package Squid.

pfsense squid Cài Đặt Và Cấu Hình Squid Proxy Trên pfSense

Trong ví dụ của mình, mình cài đặt package Squid version 0.4.44_9.

Chờ đợi quá trình cài đặt Squid hoàn tất.

Truy cập pfSense Services và chọn : Squid Proxy Server.

pfsense menu squid Cài Đặt Và Cấu Hình Squid Proxy Trên pfSense

Ở tab Local cache, truy cập Squid Hard Disk Cache Settings và thực hiện những cấu hình sau :

  • Hard Disk Cache Size – 1000

Bấm vào nút Clear Disk Cache NOW và bấm vào nút save.

Trong ví dụ của mình, mình cấu hình 1000MB local cache cho SQUID.

squid hard disk cache settings Cài Đặt Và Cấu Hình Squid Proxy Trên pfSense

Ở tab ACSs, truy cập Squid Access Control List và thực hiện những cấu hình sau :

  • Allowed Subnets – nhập vào dãy IP của mạng cho phép dùng Proxy Server.

Bấm vào nút Save.

squid access control lists Cài Đặt Và Cấu Hình Squid Proxy Trên pfSense

Ở tab General, truy cập đến Squid General Settings và thực hiện những cấu hình sau :

  • Enable Squid Proxy – Yes
  • Proxy Interface(s) – LAN
  • Proxy Port – 3128
  • Resolve DNS IPv4 First – Yes

pfsense squid configuration Cài Đặt Và Cấu Hình Squid Proxy Trên pfSense

Truy cập đến Logging Settings và thực hiện những cấu hình sau :

  • Enable Access Logging – Yes
  • Log Store Directory – /var/squid/logs
  • Rotate Logs – 30

logging settings Cài Đặt Và Cấu Hình Squid Proxy Trên pfSense

Bấm vào nút Save để khởi chạy Squid Proxy service.

Để kiểm tra trạng thái của service, truy cập menu Status và chọn Services.

pfsense ntopng services Cài Đặt Và Cấu Hình Squid Proxy Trên pfSense

Trong ví dụ của mình, Squid proxy service đã up và chạy.

squid status pfsense Cài Đặt Và Cấu Hình Squid Proxy Trên pfSense

Như vậy là chúng ta đã hoàn tất cài đặt và cấu hình Squid proxy service trên pfSense.

Cấu hình trình duyệt sử dụng Squid.

Sau khi cài đặt Squid trên pfSense, thì chúng ta cần thêm 1 bước cấu hình trên trình duyệt nữa, để có thể sử dụng được Squid.

Trong Mozilla Firefox, truy cập menu Options và kéo đến Network Settings.

network settings Cài Đặt Và Cấu Hình Squid Proxy Trên pfSense

Cấu hình Proxy.

connection settings Cài Đặt Và Cấu Hình Squid Proxy Trên pfSense

Như vậy là chúng ta đã cấu hình trình duyệt sử dụng Squid thành công.

Xem thêm về Squid :

Cài Đặt Cấu Hình Squid Proxy Trên Ubuntu Debian

Cài Đặt Và Cấu Hình Squid Proxy Server

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here