Cài Đặt Và Cấu Hình VNC Server Trên CentOS

vnc server thumbnail

Trong công việc quản trị của mình, đôi khi người Admin cần phải tiến hành Remote từ xa vào máy Server để làm việc. Công cụ VNC sẽ giúp người dùng thực hiện Remote từ một máy con vào máy chủ Linux để tiến hành các thao tác làm việc. Với những ưu điểm như kết nối nhanh, ổn định, VNC Server luôn là một trong những giải pháp tốt nhất cho việc kết nối Remote Desktop. Anninhmang.edu.vn sẽ giúp bạn cài đặt và cấu hình VNC Server trên nền tảng Linux.

Máy tính cần chuẩn bị : CentOS 7.

Địa chỉ IP : 192.168.100.100

–  Cài đặt VNC Server  trên CentOS 7 : 

Thêm VNC User :

[root@root ~]# add anninhmang

Thiết lập Password  User :

[root@root ~]# passwd anninhmang

–  Tiến hành cài đặt :

Bước này áp dụng với những CentOS Server chưa được cài đặt giao diện Desktop

[root@ anninhmang]# yum check-update

[root@ anninhmang]# yum groupinstall "GNOME Desktop"

[root@ anninhmang]# unlink /etc/systemd/system/default.target

[root@ anninhmang]# ln -sf /lib/systemd/system/graphical.target /etc/systemd/system/default.target

[root@ anninhmang]# reboot

Sau khi Reboot lại máy, giao diện Desktop sẽ hiện ra.

–  Bắt đầu cài đặt VNC :

[root@ anninhmang]# yum install tigervnc-server xorg-x11-fonts-Type1 –y

Tạo một file “vncserver@:1.service” theo địa chỉ /etc/systemd/system/ bằng cách copy file mẫu : /lib/systemd/system/vncserver@.service

[root@ anninhmang ]# cp /lib/systemd/system/vncserver@.service /etc/systemd/system/vncserver@:1.service

Mở file /etc/systemd/system/vncserver@:1.service và tiến hành thay thế tên của bạn.

–  Tìm những dòng này :

ExecStart=/sbin/runuser -l <USER> -c "/usr/bin/vncserver %i"
PIDFile=/home/<USER>/.vnc/%H%i.pid

–  Thay thế Username bằng anninhmang :

ExecStart=/sbin/runuser -l anninhmang -c "/usr/bin/vncserver %i"
PIDFile=/home/anninhmang/.vnc/%H%i.pid

–  Hoặc bằng tài khoản Root :

ExecStart=/sbin/runuser -l root -c "/usr/bin/vncserver %i"
PIDFile=/root/.vnc/%H%i.pid

–  Tiến hành Reload lại hệ thống :

[root@anninhmang]# systemctl daemon-reload

–  Thiết lập VNC Password cho VNC user :

[root@anninhmang]# vncpasswd

–  Thiết lập chạy và tự động khởi động dịch vụ mỗi khi máy Reboot :

[root@anninhmang]# systemctl enable vncserver@:1.service

– Khởi chạy Service :

[root@anninhmang]# systemctl start vncserver@:1.service

–  Cho phép VNC Service chạy trên Firewall :

[root@anninhmang]# firewall-cmd --permanent --add-service vnc-server
[root@anninhmang]# systemctl restart firewalld.service

Bây giờ bạn có thể tiến hành kết nối VNC Server thông qua Port và IP :

vnc server Cài Đặt Và Cấu Hình VNC Server Trên CentOS

connect vncviewer Cài Đặt Và Cấu Hình VNC Server Trên CentOS

vnc server CentOS 7 Cài Đặt Và Cấu Hình VNC Server Trên CentOS

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here