Cài Đặt Và Cấu Hình VNC Server Trên CentOS

499

Trong công việc quản trị của mình, đôi khi người Admin cần phải tiến hành Remote từ xa vào máy Server để làm việc. Công cụ VNC sẽ giúp người dùng thực hiện Remote từ một máy con vào máy chủ Linux để tiến hành các thao tác làm việc. Với những ưu điểm như kết nối nhanh, ổn định, VNC Server luôn là một trong những giải pháp tốt nhất cho việc kết nối Remote Desktop. Anninhmang.edu.vn sẽ giúp bạn cài đặt và cấu hình VNC Server trên nền tảng Linux.

Máy tính cần chuẩn bị : CentOS 7.

Địa chỉ IP : 192.168.100.100

–  Cài đặt VNC Server  trên CentOS 7 : 

Thêm VNC User :

[[email protected] ~]# add anninhmang

Thiết lập Password  User :

[[email protected] ~]# passwd anninhmang

–  Tiến hành cài đặt :

Bước này áp dụng với những CentOS Server chưa được cài đặt giao diện Desktop

[[email protected] anninhmang]# yum check-update

[[email protected] anninhmang]# yum groupinstall "GNOME Desktop"

[[email protected] anninhmang]# unlink /etc/systemd/system/default.target

[[email protected] anninhmang]# ln -sf /lib/systemd/system/graphical.target /etc/systemd/system/default.target

[[email protected] anninhmang]# reboot

Sau khi Reboot lại máy, giao diện Desktop sẽ hiện ra.

–  Bắt đầu cài đặt VNC :

[[email protected] anninhmang]# yum install tigervnc-server xorg-x11-fonts-Type1 –y

Tạo một file “[email protected]:1.service” theo địa chỉ /etc/systemd/system/ bằng cách copy file mẫu : /lib/systemd/system/[email protected]

[[email protected] anninhmang ]# cp /lib/systemd/system/[email protected] /etc/systemd/system/[email protected]:1.service

Mở file /etc/systemd/system/[email protected]:1.service và tiến hành thay thế tên của bạn.

–  Tìm những dòng này :

ExecStart=/sbin/runuser -l <USER> -c "/usr/bin/vncserver %i"
PIDFile=/home/<USER>/.vnc/%H%i.pid

–  Thay thế Username bằng anninhmang :

ExecStart=/sbin/runuser -l anninhmang -c "/usr/bin/vncserver %i"
PIDFile=/home/anninhmang/.vnc/%H%i.pid

–  Hoặc bằng tài khoản Root :

ExecStart=/sbin/runuser -l root -c "/usr/bin/vncserver %i"
PIDFile=/root/.vnc/%H%i.pid

–  Tiến hành Reload lại hệ thống :

[[email protected]]# systemctl daemon-reload

–  Thiết lập VNC Password cho VNC user :

[[email protected]]# vncpasswd

–  Thiết lập chạy và tự động khởi động dịch vụ mỗi khi máy Reboot :

[[email protected]]# systemctl enable [email protected]:1.service

– Khởi chạy Service :

[[email protected]]# systemctl start [email protected]:1.service

–  Cho phép VNC Service chạy trên Firewall :

[[email protected]]# firewall-cmd --permanent --add-service vnc-server
[[email protected]]# systemctl restart firewalld.service

Bây giờ bạn có thể tiến hành kết nối VNC Server thông qua Port và IP :

vnc server Cài Đặt Và Cấu Hình VNC Server Trên CentOS

connect vncviewer Cài Đặt Và Cấu Hình VNC Server Trên CentOS

vnc server CentOS 7 Cài Đặt Và Cấu Hình VNC Server Trên CentOS

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here