Cài Đặt WordPress Trên Webserver Caddy Ubuntu 16.04

217

WordPress là hệ thống quản trị nội dung nổi tiếng  dựa trên PHP và MySQL, được phân phối theo các điều khoản của GNU GPLv2. Đa số WordPress được cài đặt trên các web server như  Apache hoặc NGINX. Nó cũng có thể chạy trong các môi trường riêng biệt như Docker Container.

Bên cạnh những sự lựa chọn này, thì hiện nay có một máy chủ web server đang trở nên dần phổ biến, đó là Caddy.

Caddy (hay Caddy web server), là hệ thống mã nguồn mở, là máy chủ web HTTP/2 nguồn mở, cho phép bật HTTPS mặc định, mà không yêu cầu cấu hình bên ngoài. Caddy cũng tương thích tốt với Let’s Encrypt.

caddy webserver Cài Đặt Wordpress Trên Webserver Caddy Ubuntu 16.04

Bài viết này sẽ hướng dẫn từng bước cách cài đặt và cấu hình WordPress trên Caddy web server. Mời các bạn tham khảo.

Cài đặt PHP :

Như đã nói ở trên, WordPress yêu cầu một web server, MySQL và PHP. Đầu tiên, chúng ta cài đặt PHP và các extensions, bằng dòng lệnh :

# apt-get install php7.0-fpm php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-gd php7.0-mbstring php7.0-mcrypt php7.0-xml php7.0-xmlrpc

Xác nhận lại PHP đã được cài đặt bằng lệnh kiểm tra phiên bản :

$ php –v

Cài đặt và cấu hình Maria DB :

MariaDB có sẵn trên repository, vì vậy chỉ cần dùng lệnh apt :

# apt-get install mariadb-client mariadb-server

Start dịch vụ MySQL :

# systemctl start mysql

Set MariaDB root password để bảo mật cho hệ thống :

# mysql_secure_installation

Tiến hành cấu hình root password :

Enter current password for root (enter for none): PRESS ENTER




Set root password? [Y/n] Y

ENTER YOUR PASSWORD




Remove anonymous users? [Y/n] Y

Disallow root login remotely? [Y/n] Y

Remove test database and access to it? [Y/n] Y

Reload privilege tables now? [Y/n] Y


Sau khi hoàn thành xong các bước này, bạn có thể truy cập database MariaDB bằng password :

$ mysql -u root –p

Tạo Database và user mới :

Start MariaDB shell :

$ mysql -u root –p

Sử dụng lệnh của MariaDB để tạo database cho wordpress. Trong hướng dẫn này, mình sẽ tạo database name là wordpressdb, và wordpressusr là tên user :

mysql> CREATE DATABASE wordpressdb DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

mysql> CREATE USER wordpressusr@localhost IDENTIFIED BY 'usr_strong_password'; mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpressdb.* to wordpressusr@localhost IDENTIFIED BY 'usr_strong_password';

Reload lại quyền của user và exit :

mysql> FLUSH PRIVILEGES;

mysql> EXIT;

Install WordPress :

Download và cài đặt WordPress tương đối đơn giản, chỉ bằng vài dòng lệnh :

# cd /var/www

# wget wordpress.org/latest.zip

# unzip latest.zip

Thay đổi quyền sở hữu của WordPress :

# chown -R www-data:www-data wordpress

Đổi tên file config của WordPress và edit :

# cd wordpress

# mv wp-config-sample.php wp-config.php

# $EDITOR wp-config.php

Tại đây, thay đổi các thông tin database :

DB_NAME = wordpressdb

DB_USER = wordpressusr

DB_PASSWORD = usr_strong_password

Cài đặt, cấu hình Caddy và start WordPress Installation Wizard :

Chạy dòng lệnh sau để cài đặt :

$ curl https://getcaddy.com | bash

Trong quá trình cài đặt, người dùng sẽ phải nhập password vài lần để cung cấp quyền admin.

Kết quả trả về :

% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current

Dload Upload Total Spent Left Speed

100 5593 100 5593 0 0 3696 0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 3696

Downloading Caddy for linux/amd64...

https://caddyserver.com/download/linux/amd64?plugins=

Download verification OK

Extracting...

Putting caddy in /usr/local/bin (may require password)

[sudo] password for gmolica:

Caddy 0.10.6

Successfully installed


Như vậy là chúng ta đã cài đặt hoàn tất Caddy webserver.  Tiếp theo edit file cấu hình của Caddy :

# $EDITOR /etc/caddy/Caddyfile

Trong file này, paste vào nội dung sau :

example.com {

tls [email protected]

root /var/www/wordpress

gzip

fastcgi / /run/php/php7.0-fpm.sock php

rewrite {

if {path} not_match ^\/wp-admin

to {path} {path}/ /index.php?_url={uri}

}

}

Ghi chú : [email protected] là địa chỉ email dùng để request certificates Let’s Encrypt.

Restart lại caddy :

# systemctl restart caddy

Sau khi hoàn thành cấu hình, mở trình duyệt lên và nhập vào địa chỉ website của bạn. Màn hình sẽ hiển thị giao diện cài đặt WordPress GUI để người dùng hoàn tất quá trình cài đặt và chuyển đến Dashboard quản lý nội dung của WordPress.

Tổng kết :

Caddy là một webserver mới, nhỏ gọn nhưng vẫn đầy đủ tính năng. Caddy sẽ yêu cầu certificate từ Let’s Encrypt và tự động enable HTTPS, mà không cần bất kì cấu hình thủ công nào.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here