Cài Đặt Zabbix Trên Ubuntu 16.04

302

Menu bài viết

An Ninh Mạng đã từng hướng dẫn bạn đọc cách cài đặt Zabbix trên CentOS 7. Ở bài viết này, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn đọc cách cài đặt Zabbix trên Ubuntu 16.04.

Đầu tiên, chúng ta cần cài đặt các modules PHP yêu cầu bởi Zabbix :

# apt-get install php7.0-bcmath php7.0-xml php7.0-mbstring

Gói package Zabbix ở trên repository của Ubuntu đã cũ. Chúng ta sẽ sử dụng repository chính thức mới nhất của Zabbix để cài đặt.

Cài đặt repository package này bằng dòng lệnh :

$ wget http://repo.zabbix.com/zabbix/3.2/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_3.2-1+xenial_all.deb

# dpkg -i zabbix-release_3.2-1+xenial_all.deb

Sau đó update tất cả package bằng lệnh apt :

# apt-get update

Tới bước này chúng ta đã có thể cài đặt Zabbix Server hỗ trợ MySQL và PHP. Thực hiện dòng lệnh sau :

# apt-get install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php

Cài đặt Zabbix agent :

# apt-get install zabbix-agent

Như vậy là Zabbix đã được cài đặt. Bước tiếp theo là cấu hình database để lưu trữ dữ liệu.

Cấu hình MySQL cho Zabbix :

Chúng ta cần tạo một database MySQL mới, database này được sử dụng để lưu trữ dữ liệu mà Zabbix thu thập được.

Khởi chạy lệnh MySQL :

$ mysql -uroot –p

Tiếp theo :

mysql> CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin;

Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO [email protected] IDENTIFIED BY 'usr_strong_pwd';

Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)
mysql> EXIT;

Bye

Tiếp theo, nhập schema và data ban đầu :

# zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

Nhập password cho user Zabbix vừa tạo trong SQL shell.

Tiếp theo, ta edit file cấu hình Zabbix Server, nằm ở /etc/zabbix/zabbis_server.conf :

 # $EDITOR /etc/zabbix/zabbix_server.conf

Search tìm trong file dòng DBPassword :

### Option: DBPassword                          

#       Database password. Ignored for SQLite.  

#       Comment this line if no password is used.

#                                               

# Mandatory: no                                 

# Default:                                      

# DBPassword=

Bỏ comment dòng DBPassword= và edit password tạo trong MySQL :

DBPassword=usr_strong_pwd

Tiếp theo, tìm đến dòng DBHost= và bỏ comment nó.

Save và exit.

Cấu hình PHP :

Chúng ta cần cấu hình PHP để hoạt động với Zabbix. Trong suốt quá trình cài đặt, trình cài đặt sẽ tạo file cấu hình trong /etc/zabbix, tên là apache.conf, Mở file này lên :

# $EDITOR /etc/zabbix/apache.conf

Đầu tiên, ta cấu hình date.timezone và set lại timezone cho chính xác :

<IfModule mod_php7.c>

    php_value max_execution_time 300

    php_value memory_limit 128M

    php_value post_max_size 16M

    php_value upload_max_filesize 2M

    php_value max_input_time 300

    php_value always_populate_raw_post_data -1

    php_value date.timezone Europe/Rome

</IfModule>

Lưu và đóng file lại.

Tại thời điểm này, restart Apache và start Zabbix Server, enable start tại boot time :

# systemctl restart apache2

# systemctl start zabbix-server

# systemctl enable zabbix-server

Kiểm tra trạng thái Zabbix với systemctl :

# systemctl status zabbix-server

Kết quả trả về :

â zabbix-server.service - Zabbix Server

 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; vendor pr

 Active: active (running) ...

Với kết quả này, Zabbix đã được cấu hình chính xác và chạy ổn định.

Cấu hình Zabbix bằng giao diện web :

Như đã nói ở phần giới thiệu, Zabbix có hỗ trợ quản lý bằng giao diện web. Chúng ta sẽ bắt đầu cấu hình. Mở trình duyệt và nhập vào địa chỉ :

http://localhost/zabbix

Chọn Next Step.

Đảm bảo rằng mọi giá trị đều OK, và bấm vào Next step 1 lần nữa.

Insert MySQL zabbix user và password, và bấm vào Next Step.

Bấm Next step, và trình cài đặt sẽ thể hiện các thông số kỹ thuật của Zabbix. Kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo mọi thứ chính xác.

Bấm finish để hoàn tất quá trình cài đặt giao diện. Username mặc định là Admin và password là zabbix.

Bắt đầu với Zabbix Server :

Sau khi login vào với user và password admin, ta sẽ thấy Dashboard của Zabix :

Đi đến phần  Administration -> Users để xem tổng quan các account đang enable :

Tạo một account mới bằng cách bấm Create user

Bấm Add ở mục Groups và chọn 1 group :

Save lại thông tin vừa tạo cho user mới. Và nó sẽ xuất hiện trong Administration -> Users panel.

Lưu ý rằng quyền truy cập trong Zabbix đối với máy chủ được gán cho nhóm người dùng, không phải người dùng cá nhân.

Tổng kết :

Chúng ta vừa hoàn thành cài đặt và cấu hình Zabbix trên Ubuntu 16.04. Bây giờ, cơ sở hạ tầng giám sát đã sẵn sàng để thực hiện công việc của mình và thu thập dữ liệu của máy chủ cần được add vào cấu hình của Zabbix.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here