Cài Đặt Zimbra Collaboration Suite 8.6.0 Lên CentOS 7

zimbra collaboration suite download

Zimbra Collaboration Suite ( ZSC ) là một chương trình được tạo bởi Zimbra Inc, được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. User có thể share folder, contact, lịch trình và nhiều thứ khác, thông qua một giao diện Web. Phiên bản hiện tại của Collaboration Suite là Zimbra 8.6.0. Nó mang đến nhiều tính năng, cải tiến trong Mail server và cung cấp một trải nghiệm nền web tốt hơn. Trong bài viết này, An Ninh Mạng sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Zimbra 8.6.0 trên hệ điều hành RHEL 7 hoặc CentOS 7.

Chuẩn bị trước :

 • CentOS 7 server.
 • Quyền truy cập Root.

Domain name đầy đủ ( FQDN ) dành cho mx record của Zimbra mail server. Và đảm bảo rằng domain đã được cấu hình chính xác.

Đầu tiên, bạn cần thiết lập một số cấu hình ban đầu :

 1. Cấu hình/etc/hosts và hostname
 2. Mở các port của Zimbra trên Iptables.
 3. Disabled SELINUX 
[root@centos7 ~]# vim /etc/sysconfig/selinux

Đổi từ enforcing sang disabled :

 # This file controls the state of SELinux on the system.

# SELINUX= can take one of these three values:

#     enforcing - SELinux security policy is enforced.

#     permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.

#     disabled - No SELinux policy is loaded.

SELINUX=disabled

# SELINUXTYPE= can take one of these two values:

#     targeted - Targeted processes are protected,

#     minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.

#     mls - Multi Level Security protection.

SELINUXTYPE=targeted
 1. Stop bất kì MTA service nào được cài đặt trên Server :
[root@centos7 ~]# systemctl stop postfix

[root@centos7 ~]# systemctl disable postfix

[root@centos7 ~]# systemctl stop sendmail

[root@centos7 ~]# systemctl disable sendmail
 1. Update lại OS :
[root@centos7 ~]# yum update –y
 1. Cài đặt các packaged và library cần thiết bằng dòng lệnh :
[root@centos7 ~]# yum install perl perl-core ntpl nmap sudo libidn gmp libaio libstdc++ unzip sysstat sqlite –y

Như vậy là server đã sẵn sàng để cài đặt Zimbra 8.6.0.

Download Zimbra Open Source Edition 8.6.0 :

Tải ZCS 8.6.0 bằng dòng lệnh :

wget https://files.zimbra.com/downloads/8.6.0_GA/zcs-8.6.0_GA_1153.RHEL7_64.20141215151110.tgz

Giaỉ nén file tar vừa download được :

tar xzf zcs-8.6.0_GA_1153.RHEL7_64.20141215151110.tgz

Đi đến bộ nguồn cài đặt ZCS Open Source Edition :

cd zcs-8.6.0_GA_1153.RHEL7_64.20141215151110

Bắt đầu tiến trình cài đặt :

./install.sh --platform-override

Màn hình sẽ hiện ra kết quả :

./install.sh --platform-override
Operations logged to /tmp/install.log.14668
Checking for existing installation...
    zimbra-ldap...NOT FOUND
    zimbra-logger...NOT FOUND
    zimbra-mta...NOT FOUND
    zimbra-dnscache...NOT FOUND
    zimbra-snmp...NOT FOUND
    zimbra-store...NOT FOUND
    zimbra-apache...NOT FOUND
    zimbra-spell...NOT FOUND
    zimbra-convertd...NOT FOUND
    zimbra-memcached...NOT FOUND
    zimbra-proxy...NOT FOUND
    zimbra-archiving...NOT FOUND
    zimbra-core...NOT FOUND
PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE USING THE SOFTWARE.
ZIMBRA, INC. ("ZIMBRA") WILL ONLY LICENSE THIS SOFTWARE TO YOU IF YOU
FIRST ACCEPT THE TERMS OF THIS AGREEMENT. BY DOWNLOADING OR INSTALLING
THE SOFTWARE, OR USING THE PRODUCT, YOU ARE CONSENTING TO BE BOUND BY
THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THIS
AGREEMENT, THEN DO NOT DOWNLOAD, INSTALL OR USE THE PRODUCT.
License Terms for the Zimbra Collaboration Suite:
http://www.zimbra.com/license/zimbra-public-eula-2-5.html
Do you agree with the terms of the software license agreement? [N] y
Checking for prerequisites...
     FOUND: NPTL
     FOUND: nmap-ncat-6.40-4
     FOUND: sudo-1.8.6p7-11
     FOUND: libidn-1.28-3
     FOUND: gmp-5.1.1-5
     FOUND: libaio-0.3.109-12
     FOUND: libstdc++-4.8.2-16.2
     FOUND: unzip-6.0-13
     FOUND: perl-core-5.16.3-283
Checking for suggested prerequisites...
     FOUND: perl-5.16.3
     FOUND: sysstat
     FOUND: sqlite
Prerequisite check complete.
Checking for installable packages
Found zimbra-core
Found zimbra-ldap
Found zimbra-logger
Found zimbra-mta
Found zimbra-dnscache
Found zimbra-snmp
Found zimbra-store
Found zimbra-apache
Found zimbra-spell
Found zimbra-memcached
Found zimbra-proxy
Select the packages to install
Install zimbra-ldap [Y]
Install zimbra-logger [Y]
Install zimbra-mta [Y]
Install zimbra-dnscache [Y] N
Install zimbra-snmp [Y]
Install zimbra-store [Y]
Install zimbra-apache [Y]
Install zimbra-spell [Y]
Install zimbra-memcached [Y]
Install zimbra-proxy [Y]
Checking required space for zimbra-core
Checking space for zimbra-store
Checking required packages for zimbra-store
zimbra-store package check complete.
Installing:
    zimbra-core
    zimbra-ldap
    zimbra-logger
    zimbra-mta
    zimbra-snmp
    zimbra-store
    zimbra-apache
    zimbra-spell
    zimbra-memcached
    zimbra-proxy
The system will be modified.  Continue? [N] Y
Removing /opt/zimbra
Removing zimbra crontab entry...done.
Cleaning up zimbra init scripts...done.
Cleaning up /etc/ld.so.conf...done.
Cleaning up /etc/security/limits.conf...done.
Finished removing Zimbra Collaboration Server.
Installing packages
    zimbra-core......zimbra-core-8.6.0_GA_1153.RHEL7_64-20141215151110.x86_64.rpm...done
    zimbra-ldap......zimbra-ldap-8.6.0_GA_1153.RHEL7_64-20141215151110.x86_64.rpm...done
    zimbra-logger......zimbra-logger-8.6.0_GA_1153.RHEL7_64-20141215151110.x86_64.rpm...done
    zimbra-mta......zimbra-mta-8.6.0_GA_1153.RHEL7_64-20141215151110.x86_64.rpm...done
    zimbra-snmp......zimbra-snmp-8.6.0_GA_1153.RHEL7_64-20141215151110.x86_64.rpm...done
    zimbra-store......zimbra-store-8.6.0_GA_1153.RHEL7_64-20141215151110.x86_64.rpm...done
    zimbra-apache......zimbra-apache-8.6.0_GA_1153.RHEL7_64-20141215151110.x86_64.rpm...done
    zimbra-spell......zimbra-spell-8.6.0_GA_1153.RHEL7_64-20141215151110.x86_64.rpm...done
    zimbra-memcached......zimbra-memcached-8.6.0_GA_1153.RHEL7_64-20141215151110.x86_64.rpm...done
    zimbra-proxy......zimbra-proxy-8.6.0_GA_1153.RHEL7_64-20141215151110.x86_64.rpm...done
Operations logged to /tmp/zmsetup01032015-084819.log
Installing LDAP configuration database...done.
Setting defaults...No results returned for A lookup of centos7.anninhmang.local
Checked nameservers:
        192.168.0.70
No results returned for AAAA lookup of centos7.anninhmang.local
Checked nameservers:
        192.168.0.70
DNS ERROR resolving centos7.anninhmang.local
It is suggested that the hostname be resolvable via DNS
Change hostname [Yes]
Please enter the logical hostname for this host [centos7.anninhmang.local] mail.example.com
No results returned for A lookup of mail.example.com
Checked nameservers:
        192.168.0.70
DNS ERROR resolving mail.example.com
It is suggested that the hostname be resolvable via DNS
Re-Enter hostname [Yes]
Please enter the logical hostname for this host [centos7.anninhmang.local] mail.example.local
DNS ERROR resolving MX for mail.example.local
It is suggested that the domain name have an MX record configured in DNS
Change domain name? [Yes]
Create domain: [mail.example.local] example.local
        MX: mail.example.local (192.168.0.70)
        Interface: 127.0.0.1
        Interface: ::1
        Interface: 192.168.0.70
done.
Checking for port conflicts
Main menu
   1) Common Configuration:
   2) zimbra-ldap:                             Enabled
   3) zimbra-logger:                           Enabled
   4) zimbra-mta:                              Enabled
   5) zimbra-snmp:                             Enabled
   6) zimbra-store:                            Enabled
        +Create Admin User:                    yes
        +Admin user to create:                 admin@example.local
******* +Admin Password                        UNSET
        +Anti-virus quarantine user:           virus-quarantine.fsbv7fj6r0@example.local
        +Enable automated spam training:       yes
        +Spam training user:                   spam.7xlmrmrh3@example.local
        +Non-spam(Ham) training user:          ham.rt_1on1o@example.local
        +SMTP host:                            mail.example.local
        +Web server HTTP port:                 8080
        +Web server HTTPS port:                8443
        +Web server mode:                      https
        +IMAP server port:                     7143
        +IMAP server SSL port:                 7993
        +POP server port:                      7110
        +POP server SSL port:                  7995
        +Use spell check server:               yes
        +Spell server URL:                     http://mail.example.local:7780/aspell.php
        +Enable version update checks:         TRUE
        +Enable version update notifications:  TRUE
        +Version update notification email:    admin@centos7.anninhmang.local
        +Version update source email:          admin@centos7.anninhmang.local
        +Install mailstore (service webapp):   yes
        +Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes
   7) zimbra-spell:                            Enabled
   8) zimbra-proxy:                            Enabled
   9) Enable VMware HA:                        no
  10) Default Class of Service Configuration:
 1. s) Save config to file
 2. x) Expand menu
 3. q) Quit
Address unconfigured (**) items  (? - help) 6
Store configuration
   1) Status:                                  Enabled
   2) Create Admin User:                       yes
   3) Admin user to create:                    admin@example.local
** 4) Admin Password                           UNSET
   5) Anti-virus quarantine user:              virus-quarantine.fsbv7fj6r0@example.local
   6) Enable automated spam training:          yes
   7) Spam training user:                      spam.7xlmrmrh3@example.local
   8) Non-spam(Ham) training user:             ham.rt_1on1o@example.local
   9) SMTP host:                               mail.example.local
  10) Web server HTTP port:                    8080
  11) Web server HTTPS port:                   8443
  12) Web server mode:                         https
  13) IMAP server port:                        7143
  14) IMAP server SSL port:                    7993
  15) POP server port:                         7110
  16) POP server SSL port:                     7995
  17) Use spell check server:                  yes
  18) Spell server URL:                        http://mail.example.local:7780/aspell.php
  19) Enable version update checks:            TRUE
  20) Enable version update notifications:     TRUE
  21) Version update notification email:       admin@centos7.anninhmang.local
  22) Version update source email:             admin@centos7.anninhmang.local
  23) Install mailstore (service webapp):      yes
  24) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes
Select, or 'r' for previous menu [r] 4
Password for admin@example.local (min 6 characters): [SBmeBXtA] password
Store configuration
   1) Status:                                  Enabled
   2) Create Admin User:                       yes
   3) Admin user to create:                    admin@example.local
   4) Admin Password                           set
   5) Anti-virus quarantine user:              virus-quarantine.fsbv7fj6r0@example.local
   6) Enable automated spam training:          yes
   7) Spam training user:                      spam.7xlmrmrh3@example.local
   8) Non-spam(Ham) training user:             ham.rt_1on1o@example.local
   9) SMTP host:                               mail.example.local
  10) Web server HTTP port:                    8080
  11) Web server HTTPS port:                   8443
  12) Web server mode:                         https
  13) IMAP server port:                        7143
  14) IMAP server SSL port:                    7993
  15) POP server port:                         7110
  16) POP server SSL port:                     7995
  17) Use spell check server:                  yes
  18) Spell server URL:                        http://mail.example.local:7780/aspell.php
  19) Enable version update checks:            TRUE
  20) Enable version update notifications:     TRUE
  21) Version update notification email:       admin@centos7.anninhmang.local
  22) Version update source email:             admin@centos7.anninhmang.local
  23) Install mailstore (service webapp):      yes
  24) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes
Select, or 'r' for previous menu [r] 21
Version update destination address: [admin@centos7.anninhmang.local] admin@example.local
Store configuration
   1) Status:                                  Enabled
   2) Create Admin User:                       yes
   3) Admin user to create:                    admin@example.local
   4) Admin Password                           set
   5) Anti-virus quarantine user:              virus-quarantine.fsbv7fj6r0@example.local
   6) Enable automated spam training:          yes
   7) Spam training user:                      spam.7xlmrmrh3@example.local
   8) Non-spam(Ham) training user:             ham.rt_1on1o@example.local
   9) SMTP host:                               mail.example.local
  10) Web server HTTP port:                    8080
  11) Web server HTTPS port:                   8443
  12) Web server mode:                         https
  13) IMAP server port:                        7143
  14) IMAP server SSL port:                    7993
  15) POP server port:                         7110
  16) POP server SSL port:                     7995
  17) Use spell check server:                  yes
  18) Spell server URL:                        http://mail.example.local:7780/aspell.php
  19) Enable version update checks:            TRUE
  20) Enable version update notifications:     TRUE
  21) Version update notification email:       admin@example.local
  22) Version update source email:             admin@centos7.anninhmang.local
  23) Install mailstore (service webapp):      yes
  24) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes
Select, or 'r' for previous menu [r] 22
Version update source address: [admin@centos7.anninhmang.local] admin@example.local
Store configuration
   1) Status:                                  Enabled
   2) Create Admin User:                       yes
   3) Admin user to create:                    admin@example.local
   4) Admin Password                           set
   5) Anti-virus quarantine user:              virus-quarantine.fsbv7fj6r0@example.local
   6) Enable automated spam training:          yes
   7) Spam training user:                      spam.7xlmrmrh3@example.local
   8) Non-spam(Ham) training user:             ham.rt_1on1o@example.local
   9) SMTP host:                               mail.example.local
  10) Web server HTTP port:                    8080
  11) Web server HTTPS port:                   8443
  12) Web server mode:                         https
  13) IMAP server port:                        7143
  14) IMAP server SSL port:                    7993
  15) POP server port:                         7110
  16) POP server SSL port:                     7995
  17) Use spell check server:                  yes
  18) Spell server URL:                        http://mail.example.local:7780/aspell.php
  19) Enable version update checks:            TRUE
  20) Enable version update notifications:     TRUE
  21) Version update notification email:       admin@example.local
  22) Version update source email:             admin@example.local
  23) Install mailstore (service webapp):      yes
  24) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes
Select, or 'r' for previous menu [r] r
Main menu
   1) Common Configuration:
   2) zimbra-ldap:                             Enabled
   3) zimbra-logger:                           Enabled
   4) zimbra-mta:                              Enabled
   5) zimbra-snmp:                             Enabled
   6) zimbra-store:                            Enabled
   7) zimbra-spell:                            Enabled
   8) zimbra-proxy:                            Enabled
   9) Enable VMware HA:                        no
  10) Default Class of Service Configuration:
 1. s) Save config to file
 2. x) Expand menu
 3. q) Quit
*** CONFIGURATION COMPLETE - press 'a' to apply
Select from menu, or press 'a' to apply config (? - help) a
Save configuration data to a file? [Yes]
Save config in file: [/opt/zimbra/config.23920]
Saving config in /opt/zimbra/config.23920...done.
The system will be modified - continue? [No] yes
Operations logged to /tmp/zmsetup01032015-084819.log
Setting local config values...done.
Initializing core config...Setting up CA...done.
Deploying CA to /opt/zimbra/conf/ca ...done.
Creating SSL zimbra-store certificate...done.
Creating new zimbra-ldap SSL certificate...done.
Creating new zimbra-mta SSL certificate...done.
Creating new zimbra-proxy SSL certificate...done.
Installing mailboxd SSL certificates...done.
Installing MTA SSL certificates...done.
Installing LDAP SSL certificate...done.
Installing Proxy SSL certificate...done.
Initializing ldap...done.
Setting replication password...done.
Setting Postfix password...done.
Setting amavis password...done.
Setting nginx password...done.
Setting BES searcher  password...done.
Creating server entry for mail.example.local...done.
Setting Zimbra IP Mode...done.
Saving CA in ldap ...done.
Saving SSL Certificate in ldap ...done.
Setting spell check URL...done.
Setting service ports on mail.example.local...done.
Setting zimbraFeatureTasksEnabled=TRUE...done.
Setting zimbraFeatureBriefcasesEnabled=TRUE...done.
Setting TimeZone Preference...done.
Initializing mta config...done.
Setting services on mail.example.local...done.
Adding mail.example.local to zimbraMailHostPool in default COS...done.
Creating domain example.local...done.
Setting default domain name...done.
Creating domain example.local...already exists.
Creating admin account admin@example.local...done.
Creating root alias...done.
Creating postmaster alias...done.
Creating user spam.7xlmrmrh3@example.local...done.
Creating user ham.rt_1on1o@example.local...done.
Creating user virus-quarantine.fsbv7fj6r0@example.local...done.
Setting spam training and Anti-virus quarantine accounts...done.
Initializing store sql database...done.
Setting zimbraSmtpHostname for mail.example.local...done.
Configuring SNMP...done.
Setting up syslog.conf...done.
Starting servers...done.
Installing common zimlets...
        com_zimbra_proxy_config...done.
        com_zimbra_mailarchive...done.
        com_zimbra_attachmail...done.
        com_zimbra_url...done.
        com_zimbra_phone...done.
        com_zimbra_date...done.
        com_zimbra_ymemoticons...done.
        com_zimbra_clientuploader...done.
        com_zimbra_srchhighlighter...done.
        com_zimbra_tooltip...done.
        com_zimbra_webex...done.
        com_zimbra_bulkprovision...done.
        com_zimbra_email...done.
        com_zimbra_adminversioncheck...done.
        com_zimbra_cert_manager...done.
        com_zimbra_viewmail...done.
        com_zimbra_attachcontacts...done.
Finished installing common zimlets.
Restarting mailboxd...done.
Creating galsync account for default domain...done.
You have the option of notifying Zimbra of your installation.
This helps us to track the uptake of the Zimbra Collaboration Server.
The only information that will be transmitted is:
        The VERSION of zcs installed (8.6.0_GA_1153_RHEL7_64)
        The ADMIN EMAIL ADDRESS created (admin@example.local)
Notify Zimbra of your installation? [Yes] no
Notification skipped
Setting up zimbra crontab...done.
Moving /tmp/zmsetup01032015-084819.log to /opt/zimbra/log
Configuration complete - press return to exit

Chạy Zimbra service lên :

su - zimbra
zmcontrol start

Truy cập admin panel thông qua trình duyệt web :

https://<your_zimbra_domain.com>:7071

hoặc trực tiếp bằng IP :

https://192.168.0.70:7071

Để log in vào, sử dụng user là admin và password đã được sử dụng trong script cài đặt.

Xem thêm : Cài Đặt Java JDK 8 Trên Hệ Điều Hành CentOS 7

 • zimbra collaboration suite download
 • zimbra collaboration suite login
 • zimbra collaboration suite open source edition
 • zimbra collaboration suite web client
 • installing zimbra collaboration suite 7 on centos
 • setting up zimbra collaboration suite (zcs) on rhel/centos 7/6

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here