Cài MantisBT Trên CentOS 7 Bug Tracking Server

295

Menu bài viết

MantisBT, tên đầy đủ là Mantis Bug Tracker, là một chương trình nền tảng web, có nhiệm vụ tracking các lỗi của hệ thống. MantisBT được viết bằng ngôn ngữ PHP, hỗ trợ nhiều nền tảng cơ sở dữ liệu, như là MySQL, MS SQL và PostgreSQL. Phần mềm được phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU (GPL).

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách cài MantisBT vào hệ điều hành CentOS 7, sử dụng Apache là web server, và MariaDB là database.

Bảng dưới đây là các phần mềm cần được cài đặt trước để có thể cài đặt MantisBT:

Cài đặt Apache Webserver :

Bước đầu tiên là cài đặt Apache Webserver. Package này có sẵn trên CentOS repository. Cài đặt bằng cách sử dụng lệnh Yum :

# yum install -y httpd

Khi đã cài đặt, start Apache service :

# systemctl start httpd

Kiểm tra trạng thái :

# systemctl status httpd

---------------------------------------------------

httpd.service - The Apache HTTP Server

   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; vendor preset: disabled)

   Active: active (running)

Cài đặt MariaDB :

MariaDB cũng có sẵn trên repository của CentOS :

# yum install -y mariadb mariadb-server

Start MariaDB :

# systemctl start mysqld

Kiểm tra service chạy thế nào :

# systemctl status mysqld

------------------------------------

mysqld.service - MySQL Server

   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysqld.service; enabled; vendor preset: disabled)

   Active: active (running)

Cài đặt PHP :

MantisBT hỗ trợ PHP 5,5+, tốt nhất là nên cài PHP 7. Tuy nhiên PHP 7 không có sẵn trên repository. Dù vậy đó cũng không phải là vấn đề quá lớn, chúng ta hoàn toàn có thể cài từ các nguồn repository ngoài như ius.io. Ở hướng dẫn này, chúng ta sẽ cài từ webstatic.

Đầu tiên, cài đặt EPEL :

# yum install -y epel-release

Khi hoàn thành cài đặt, tiến hành add repository của Webstatic bằng lệnh thực thi :

# rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm

Như vậy là chúng ta đã có thể cài PHP 7.1 :

# yum install -y php71w php71w-mysqli php71w-cli

Cấu hình MariaDB :

Bảo mật MariaDB bằng cách chạy tập lệnh mysql_secure_installation :

# mysql_secure_installation
Remove anonymous users? Y

Success.
Disallow root login remotely? Y

Success.
Remove test database and access to it? Y

 - Dropping test database...

Success.
 - Removing privileges on test database...

Success.
Reload privilege tables now? Y
Success.
All done!

Login vào MariaDB shell và tạo database,user dùng cho Mantis :

# mysql -u root –p
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'mantisusr'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Usr_strong_password1!';

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE mantis_db;

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON mantis_db.* TO 'mantisusr'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Usr_strong_password1!';

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

MariaDB [(none)]> EXIT;

Cài đặt Mantis :

Download bản mới nhất của MantisBT với lệnh wget :

$ wget https://excellmedia.dl.sourceforge.net/project/mantisbt/mantis-stable/2.4.1/mantisbt-2.4.1.tar.gz

Giải nén cho file và di chuyển những file giải nén ra vào thư mục root của Apache, tại đường dẫn /var/www/html:

$ tar -xpf mantisbt-2.4.1.tar.gz

# mv mantisbt-2.4.1 /var/www/html/mantis

Chuyển quyền sở hữu cho thư mục mantis bằng lệnh :

# chown -R apache:apache /var/www/html/mantis/

Tạo file Virtual Host cho Mantis :

# $EDITOR /etc/httpd/conf.d/mantis.conf

Mở file, paste những dòng sau vào :

<VirtualHost *:80>

        ServerAdmin [email protected]

        DocumentRoot "/var/www/html/mantis"

        ServerName example.com

        <Directory "/var/www/html/mantis/">

                Options FollowSymLinks

                AllowOverride All

                Options MultiViews FollowSymlinks

                AllowOverride All

                Order allow,deny

                Allow from all

        </Directory>

        TransferLog /var/log/httpd/mantis_access.log

        ErrorLog /var/log/httpd/mantis_error.log

</VirtualHost>

Save file, exit và restart lại Apache :

# systemctl restart httpd
Cài đặt :

Mở trình duyệt web, nhập URL http://example.com/mantis/admin/install.php. Trình duyệt sẽ hiển thị bắt đầu cài đặt, kiểm tra các yêu cầu trước khi cài đặt của server đã thỏa mãn chưa, yêu cầu người dùng nhập vào thông tin database, user và password…

Tổng kết :

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn cài đặt công cụ tracking bug mạnh mẽ là MantisBT lên hệ điều hành CentOS 7. Ứng dụng sẽ giúp bạn quản lý chặt chẽ server của mình.

Xem thêm : Cài Đặt Cấu Hình Moodle Trên CentOS 7 Để Xây Dựng Khóa Học Điện Tử

  • mantis centos 7 install
  • mantisbt plugins
  • mantisbt download
  • mantisbt login
  • mantisbt docker
  • mantisbt installation
  • mantisbt tutorial
  • mantisbt api
  • mantisbt demo

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here