Cài Speedtest.net Lên CentOS 7 Kiểm Tra Tốc Độ Đường Truyền Internet

351

Menu bài viết

Speedtest.net là chương trình kiểm tra tốc độ băng thông Internet nổi tiếng nhất hiện nay. Bạn cũng có thể tự tạo cho mình một mini server Speedtest.net để kiểm tra tốc độ đường truyền. Nó sẽ ping website thông qua HTTP và tính toán thời gian phản hồi, hiển thị kết quả lên giao diện.

Yêu cầu hệ thống :

  • CentOS 7
  • Apache and php packages.
  • Speedtest mini package.

Cài đặt :

Mở Terminal, nhập lệnh :

[[email protected] anninhmang]# yum install httpd

Cài đặt Php modules :

[[email protected] anninhmang]# yum install php php-mysql php-gd php-mcrypt

Tải speedtest.net mini từ đường link này :

http://c.speedtest.net/mini/mini.zip

Gỉai nén gói này :

[[email protected] anninhmang]# unzip mini.zip

Đi đến thư mục chứa file vừa giải nén :

[[email protected] anninhmang]# cd mini/

Copy tất cả nội dung vào /var/www/html :

[[email protected] mini]# cp -rRfv mini /var/www/html/

Đi đến /var/www/html/mini và edit một số yêu cầu về setting :

[[email protected] mini]# cd /var/www/html/mini

Đổi tên index-php.html sang index.html :

[[email protected] mini]# mv index-php.html index.html

Start dịch vụ httpd :

[[email protected] mini]# systemctl start httpd

Tìm đến mini server :

http://127.0.0.1/mini

speedtest.net centos Cài Speedtest.net Lên CentOS 7 Kiểm Tra Tốc Độ Đường Truyền Internet

Lưu ý : Nếu Flash 8 chưa được cài đặt, nó có thể hiển thị lỗi trên trình duyệt. Vì thế hãy cài đặt thêm Flash để có thể cấu hình speedtest mini.

Tạo Yum Repository để cài Flash :

[[email protected] anninhmang]# vim /etc/yum.repos.d/adobe-linux.repo

Edit theo nội dung :

[adobe-linux]

name=Adobe Systems Incorporated

baseurl=http://linuxdownload.adobe.com/linux/$basearch/

enabled=1

gpgcheck=1

gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-adobe-linux

Update Yum :

[[email protected] anninhmang]# yum update

Cài đặt các package cần thiết :

[[email protected] anninhmang]#yum install flash-plugin nspluginwrapper alsa-plugins-pulseaudio libcurl

Sau khi cài đặt, tiến hành reboot lại system.

Mở trình duyệt và kiểm tra đường truyền :

install speedtest.net Cài Speedtest.net Lên CentOS 7 Kiểm Tra Tốc Độ Đường Truyền Internet

Xem thêm : Cài Đặt Cơ Sở Dữ Liệu NoSQL Trên CentOS 7

cài đặt speedtest

speedtest.net centos

install speedtest.net

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here