Cấu Hình High Available Load-balancer Với HAProxy Và Keepalived

642

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách setup một hệ thống load balancer gồm 2 node mạng, sử dụng HAProxyKeepalived trên CentOS 7. Hệ thống load balancer này sẽ đứng giữa user và 2 ( hoặc hơn ) máy chủ Apache server với nội dung giống nhau. Nếu một trong hai server bị down, thì tất cả các request từ phía người dùng sẽ được tự động redirect sang server còn lại.

Để cấu hình HA- Load balancer, bạn cần 2 máy server ảo/ vật lý đóng vai trò load balancer và 2 máy server ảo/ vật lý cần load balance. Ngoài 4 địa chỉ IP dành cho các máy chủ, chúng ta cần thêm một địa chỉ IP ảo ( VIP ) thứ 5. 2 máy load balancer và địa chỉ IP cần ở trong một phân đoạn mạng.

Trên hệ điều hành CentOS 7 mới nhất, thì công cụ Load balancer Piranha đã được thay thế bởi HAProxykeepalived. Trong đó, HAProxy là phần mềm được dùng để thực hiện Load- balancing, Keepalived đóng vai trò highavaibility, và Apache là phần mềm cần load balance.

Các máy host :

 • Load Balencer 1: haproxy1, IP: 192.168.0.101
 • Load Balencer 2: haproxy2, IP: 192.168.0.102
 • Web Server 1:     httpd1,     IP: 192.168.0.103
 • Web Server 2:     httpd2,     IP: 192.168.0.104

Chúng ta cũng cần 1 địa chỉ IP ảo, đứng giữa haproxy1 và haproxy2 : vip, IP: 192.168.0.10.

Dưới đây là danh sách mà chúng ta sẽ ghi vào file /etc/hosts của mỗi server:

192.168.0.100 vip

192.168.0.101 haproxy1

192.168.0.102 haproxy2

192.168.0.103 httpd1

192.168.0.104 httpd2

Chúng ta có thể hình dung bằng sơ đồ :

shared IP=192.168.0.100

192.168.0.101  192.168.0.102 192.168.0.103 192.168.0.104

——————–+———————+——————-+——————-+

|                       |                     |                    |

+–+–+              +–+–+         +—-+—-+       +—-+—-+

| haproxy1 |        | haproxy2 |     |  httpd1  |        |  httpd2  |

+—–+               +—–+           +———+         +———+

haproxy           haproxy           2 web servers (Apache)

keepalived        keepalived

Cài đặt HAProxy :

Trên HAProxy1/ HAProxy2 server, làm theo các hướng dẫn này :

Cài đặt HAProxy package :

yum install -y haproxy

Mở /etc/haproxy/haproxy.cfg file bằng cách sử dụng lệnh Vi, thay thế dòng “frontend  main *:5000″ bằng dòng “frontend  main *:80″ và comment vào dòng “use_backend static if url_static”.

Đi đến cuối file, bỏ đi dòng bắt đầu bằng “ server app “ và thay thế chúng bằng dòng :

server httpd1 192.168.0.103:80 check

server httpd2 192.168.0.104:80 check

Start và tự động enable HAProxy mỗi lần hệ thống boot lên :

systemctl enable haproxy

systemctl start haproxy

Mở file /etc/firewalld/services/haproxy.xml và paste vào những dòng này :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<service>

<short>HAProxy</short>

<description>HAProxy load-balancer</description>

<port protocol="tcp" port="80"/>

</service>

Tiếp theo chúng ta cần gán quyền truy cập cho file haproxy.xml :

cd /etc/firewalld/services

restorecon haproxy.xml

chmod 640 haproxy.xml

Update cấu hình firewall :

firewall-cmd --permanent --add-service=haproxy

firewall-cmd –reload

Cài đặt Keepalived :

Chúng ta cần cài đặt Keepalived trên haproxy1 và haproxy2 :

Cài đặt gói Keepalived :

yum install -y keepalived

Tạo một file mới /etc/keepalived/keepalived.conf và paste những dòng sau vào :

vrrp_script chk_haproxy {

script "killall -0 haproxy" # check the haproxy process

interval 2 # every 2 seconds

weight 2 # add 2 points if OK

}
vrrp_instance VI_1 {

interface eth0 # interface to monitor

state MASTER # MASTER on haproxy1, BACKUP on haproxy2

virtual_router_id 51

priority 101 # 101 on haproxy1, 100 on haproxy2

virtual_ipaddress {

192.168.0.100 # virtual ip address

}

track_script {

chk_haproxy

}

}

Chạy dòng lệnh sau để tự enable dịch vụ keepalived khi hệ thống boot :

systemctl enable keepalived

systemctl start keepalived

Tiếp theo, chúng ta cần kiểm tra sự hiện diện của VIP trên máy chủ haproxy1:

# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN

link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00

inet 127.0.0.1/8 scope host lo

valid_lft forever preferred_lft forever

inet6 ::1/128 scope host

valid_lft forever preferred_lft forever

2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000

link/ether 52:54:00:f7:2a:a9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

inet 192.168.0.101/24 brd 192.168.0.255 scope global eth0

valid_lft forever preferred_lft forever

inet 192.168.0.100/32 scope global eth0

valid_lft forever preferred_lft forever

inet6 fe80::5054:ff:fef7:2aa9/64 scope link

valid_lft forever preferred_lft forever

Để cài đặt Apache, bạn có thể xem ở link này nhé.

Tạo một file index.html trong thư mục /var/www/html ở server httpd1 và paste những dòng này :

Test httpd1

Thực hiện tương tự trên server httpd2 nhưng thay thế từ “httpd1” bằng “httpd2″ trong file index.html.

Từ một server khác, test cấu hình :

yum install -y elinks

elinks http://192.168.0.100

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành.

 • haproxy centos 7
 • keepalived là gì
 • keepalive apache
 • keepalived haproxy
 • keepalived log
 • high availability centos 7
 • load balancer centos 7

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here