Cấu Hình Samba Primary Domain Controller Trên CentOS 7

748

Menu bài viết

Trong bài hướng dẫn trước, An Ninh Mạng đã hướng dẫn bạn cách cài đặt cấu hình Samba server để chia sẻ file. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cách cài đặt Samba primary domain controller trong CentOS 7. Với hệ điều hành RHEL 7 và Scientific Linux 7, các bước thực hiện cũng tương tự .

Chuẩn bị :

Để làm bài lab, chúng ta chuẩn bị 2 máy :

Samba PDC:

OS: CentOS 7 Minimal server

Hostname: server.anninhmang.local

IP Address: 192.168.1.150/24

Samba Domain: ANNINHMANG

Client:

OS: Windows 7 32 bit

Hostname: mywindesktop

IP Address: 192.168.1.100/24

Chúng ta sẽ bắt đầu với phần cài đặt Samba primary domain controller.

Installation :

Chạy lệnh sau để cài đặt samba package :

yum install samba* -y

Để verify version của Samba, nhập vào lệnh sau :

smbd –V
smbclient –V

Kết quả trả về sẽ là :

Version 4.1.1

Cấu hình Samba :

Edit file cấu hình samba :

vi /etc/samba/smb.conf

Tìm đến những dòng sau, và thay đổi như bên dưới. Thay thế ANNINHMANG bằng tên domain của bạn :

[Global]

  workgroup = ANNINHMANG

  security = user

  domain master = yes

  domain logons = yes

  local master = yes

  preferred master = yes

  passdb backend = tdbsam

  logon path = \\%L\Profiles\%U

  logon script = logon.bat

  add machine script = /usr/sbin/useradd -d /dev/null -g 200 -s /sbin/nologin -M %u
[homes]

  comment = Home Directories

  browseable = yes

  writable = yes
[printers]

  comment = All Printers

  path = /var/spool/samba

  printable = Yes

  print ok = Yes

  browseable = No
[netlogon]

  comment = Network Logon Service

  path = /var/lib/samba/netlogon

  browseable = No

  writable = No
[Profiles]

  path = /var/lib/samba/profiles

  create mask = 0755

  directory mask = 0755

  writable = Yes

Nếu thấy hơi lằng nhằng, bạn có thể đơn giản di chuyển file smb.conf đến thư mục khác :

mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak

Và tạo một file smb.conf mới trong thư mục /etc/samba/ :

vi /etc/samba/smb.conf

Và copy/ paste những dòng trên vào file. Đừng quên đổi đúng tên domain của bạn.

Lưu và đóng file lại.

Test lỗi file cấu hình Samba bằng lệnh :

testparm

Kết quả trả về của bạn sẽ là :

Load smb config files from /etc/samba/smb.conf

rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)

Processing section "[homes]"

Processing section "[printers]"

Processing section "[netlogon]"

Processing section "[Profiles]"

Loaded services file OK.

Server role: ROLE_DOMAIN_PDC

Press enter to see a dump of your service definitions
[global]

    workgroup = ANNINHMANG

    add machine script = /usr/sbin/useradd -d /dev/null -g 200 -s /sbin/nologin -M %u

    logon script = logon.bat

    logon path = \\%L\Profiles\%U

    domain logons = Yes

    preferred master = Yes

    domain master = Yes

    idmap config * : backend = tdb
[homes]

    comment = Home Directories

    read only = No
[printers]

    comment = All Printers

    path = /var/spool/samba

    printable = Yes

    print ok = Yes

    browseable = No
[netlogon]

    comment = Network Logon Service

    path = /var/lib/samba/netlogon

    browseable = No
[Profiles]

    path = /var/lib/samba/profiles

    read only = No

    create mask = 0755

Tạo các thư mục share với quyền như chúng ta đã khai báo trong file smb.conf :

mkdir -m 1777 /var/lib/samba/netlogon

mkdir -m 1777 /var/lib/samba/profiles

Tiếp theo, tạo user dùng để logon vào domain :

useradd user1

useradd user2

Tạo account machine :

Bạn cần phải tạo machine account cho mỗi máy tính muốn logon vào domain. Machine account là loại tài khoản account được quy định bằng kí hiệu $ cuối tên tài khoản ( VD : Machine$ ).

Tạo một tài khoản tên “machine” với group id “ 200 “ :

groupadd -g 200 machine

Để add Samba machine account, chạy dòng lệnh :

smbpasswd -m -a machine1$

Mục  smbpasswd –m – cho biết tài khoản đó sẽ được sử dụng NT primary domain controller (Machine account).

Để tìm hiểu thêm về các loại smbpasswd, ta truy cập link này.

Tạo Samba user account :

smbpasswd -a root

smbpasswd -a user1

smbpasswd -a user2

Trong đó, “root” là tài khoản admin có thể được dùng cho các hệ điều hành Windows NT/2000/XP/7/10 để gia nhập vào domain. Không nên đặt mật khẩu root smbpasswd giống với mật khẩu root sử dụng để đăng nhập vào server. Sử dùng mật khẩu root giống nhau làm tiềm ẩn nguy cơ tài khoản root có thể bị xâm nhập trái phép vào server.

Khởi chạy Samba service :

Cuối cùng ta start samba service và enable samba để tự động khởi chạy mỗi khi hệ thống boot :

systemctl start smb

systemctl start nmb

systemctl enable smb

systemctl enable nmb

Cấu hình Firewall :

Samba sử dụng các port sau để chạy Active Directory Domain Controller:

Service Port protocol
DNS 53 tcp/udp
Kerberos 88 tcp/udp
End Point Mapper (DCE/RPC Locator Service) 135 tcp
NetBIOS Name Service 137 udp
NetBIOS Datagram 138 udp
NetBIOS Session 139 tcp
LDAP 389 tcp/udp
SMB over TCP 445 tcp
Kerberos kpasswd 464 tcp/udp
LDAPS (only if “tls enabled = yes”) 636 tcp
Dynamic RPC Ports* 1024-5000 tcp
Global Cataloge 3268 tcp
Global Cataloge SSL (only if “tls enabled = yes”) 3269 tcp
Multicast DNS 5353 tcp/udp

 

Chạy lần lượt từng dòng lệnh sau để mở port Firewall cho Samba :

firewall-cmd --permanent --add-port=53/tcp

firewall-cmd --permanent --add-port=53/udp

firewall-cmd --permanent --add-port=88/tcp

firewall-cmd --permanent --add-port=88/udp

firewall-cmd --permanent --add-port=135/tcp

firewall-cmd --permanent --add-port=137/tcp

firewall-cmd --permanent --add-port=137/udp

firewall-cmd --permanent --add-port=138/udp

firewall-cmd --permanent --add-port=139/tcp

firewall-cmd --permanent --add-port=389/tcp

firewall-cmd --permanent --add-port=389/udp

firewall-cmd --permanent --add-port=445/tcp

firewall-cmd --permanent --add-port=464/tcp

firewall-cmd --permanent --add-port=464/udp

firewall-cmd --permanent --add-port=636/tcp

firewall-cmd --permanent --add-port=1024-5000/tcp

firewall-cmd --permanent --add-port=1024-5000/udp

firewall-cmd --permanent --add-port=3268/tcp

firewall-cmd --permanent --add-port=3269/tcp

firewall-cmd --permanent --add-port=5353/tcp

firewall-cmd --permanent --add-port=5353/udp

Cuối cùng restart lại firewall.

firewall-cmd –reload

Lưu ý nên disable SElinux để không bị chặn truy cập Samba. Nếu không muốn disable ta cần quy định rule cho SElinux. Áp SElinux policy cho Samba domain controller.

setsebool -P samba_domain_controller on

setsebool -P samba_enable_home_dirs on

Áp vào thư mục samba share mà chúng ta đã định nghĩa trong file smb.conf  :

chcon -t samba_share_t /var/lib/samba/netlogon

chcon -t samba_share_t /var/lib/samba/profiles

Join windows client vào Samba DC :

Chúng ta sẽ thử join máy chạy Windows vào Samba Domain Controller bằng những user vừa tạo :

Right click vào My Computer, chọn Properties ->Advanced system settings.

Properties ->Advanced system settings Cấu Hình Samba Primary Domain Controller Trên CentOS 7

Ở mục Computer Name, bấm vào nút Change.

change computer name windows 7 Cấu Hình Samba Primary Domain Controller Trên CentOS 7

Ở mục Domain, nhập vào Domain name. Ở bài viết này, ta nhập vào anninhmang.

change domain name windows 7 Cấu Hình Samba Primary Domain Controller Trên CentOS 7

Nhập vào tài khoản rootpassword samba của nó.

nhập user password join domain controller Cấu Hình Samba Primary Domain Controller Trên CentOS 7

Có thể sẽ xuất hiện lỗi như sau :

"The specified domain either does not exist or could not be contacted"

"The specified domain either does not exist or could not be contacted" windows 7 Cấu Hình Samba Primary Domain Controller Trên CentOS 7

Chúng ta có thể dễ dàng fix lỗi này bằng cách sau :

Mở registry, đến khóa HKEY_LOCAL_MACHINE  -> SYSTEM -> CurrentControlSet -> Services -> LanmanWorkstation -> Parameters.

Tạo 2 giá trị DWORD tên “DomainCompatibilityMode”“DNSNameResolutionRequired”. Set giá trị “DomainCompatibilityMode”1“DNSNameResolutionRequired”0. Như hình bên dưới :

registry Cấu Hình Samba Primary Domain Controller Trên CentOS 7

Như vậy là chúng ta đã có thể Join máy Windows vào domain được.

joining domain Cấu Hình Samba Primary Domain Controller Trên CentOS 7

Bấm Ok để tiếp tục. Có thể ở đây sẽ tiếp tục xuất hiện lỗi :

Changing the Primary Domain DNS name of this computer to "" failed. The name will remain "ANNINHMANG".

 The error was:
The specified domain either does not exist or could not be contacted

join windows to samba dc Cấu Hình Samba Primary Domain Controller Trên CentOS 7

Chúng ta chỉ cần bấm OK để bỏ qua cảnh báo này. Không cần restart lại.

Download và install hotfix tại link này để fix lỗi.

https://support.microsoft.com/kb/2171571

windows 7 hotfix Cấu Hình Samba Primary Domain Controller Trên CentOS 7

Sau khi install, restart lại máy client Windows và bạn có thể login vào Samba domain được.

Bấm tổ hợp phím CTRL+ALT+Del, Chọn Switch user, và chọn option Other user.

logon to windows samba Cấu Hình Samba Primary Domain Controller Trên CentOS 7

Nhập vào username và password. Trước đó chúng ta đã tạo 2 user là user1user2 :

logon to domain controller Cấu Hình Samba Primary Domain Controller Trên CentOS 7

Như vậy là chúng ta đã có thể Logon được vào domain.

windows join samba Cấu Hình Samba Primary Domain Controller Trên CentOS 7

Ngoài ra, một ổ cứng mạng cũng được tạo ra cho mỗi user. User có thể lưu trữ file/folder cá nhân của mình trong folder này.

map network drive windows 7 Cấu Hình Samba Primary Domain Controller Trên CentOS 7

Truy cập thử profile roaming từ máy windows của 2 user này trên Samba server :

ls /var/lib/samba/profiles

Sẽ thấy 2 thư mục :

user1.V2  user2.V2

Liệt kê thử nội dung thư mục user1.V2 :

ls /var/lib/samba/profiles/user1.V2/

Kết quả trả về :

AppData   Desktop    Downloads  Links  NTUSER.DAT  Pictures     Searches

Contacts  Documents  Favorites  Music  ntuser.ini  Saved Games  Videos

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cấu hình Samba Domain Controller trên CentOS 7. Ta có thể bắt đầu sử dụng được rồi.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here