Cấu hình SSH cơ bản

1119

MÔ HÌNH

Cấu hình SSH cơ bản

  • Cấu hình cơ bản đề mở phiên kết nối SSH trên Router

à Mở phiên SSH trên R1

Bước 1:   R1(config)#username abc password ha {Tạo username là “abc” và password là “ha” cho user đăng nhập vào Router}

Bước 2:   R1(config)#ip domain-name abc.com {Cấu hình thông số ip domain-name}

Trên các thiết bị Cisco, mặc định sử dụng thuật toán RSA để mã hóa dữ liệu. Thuật toán RSA đòi hỏi phải có 2 thông tin : hostname, ip domain-name.

     Bước 3:   R1(config)#crypto key generate rsa {Tạo ra cặp khóa “Public/ Private” để mã hóa dữ liệu bằng RSA}

Mặc định mã hóa với 512 bit, tối đa 2048 bit (nhập vào khi cấu hình)

Hoặc dùng luôn câu lênh sau:

R1(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 1024

Bước 4:   R1(config)#ip ssh version 2 {Bậc tính năng SSH, dùng SSH version 2}

Bước 5:   R1(config)#ip ssh authentication-retries 3 {Cấu hình tùy chọn – số lần nhập username và password sai, ở đây là 3 lần}

           R1(config)#ip ssh time-out 100 {Cấu hình tùy chọn – thời gian chờ để nhập username và password, ở đây là 100 giây}

Nếu thời gian cấu hình là 120 giây thì dùng lệnh show running-config sẽ không hiển thị lên.

Bước 6:   R1(config)#line vty 0 4

R1(config-line)#transport input ssh {áp SSH vào VTY}

R1(config-line)# login local

-> Từ R0 SSH tới R1

Router#ssh –v [version] –l [username] –c [encryption] –m [hashing] [ip]

VD: R0#ssh -v 2 -l abc -p ha 192.168.1.2

Hoặc        R0#ssh -l abc –v 2 192.168.1.2

Rồi sau đó nhập password được yêu cầu

  • Mô hình mạng

Cấu hình SSH cơ bản

  • Cấu hình cơ bản (hostname, password…)
  • Đặt IP như mô hình, cấu hình định tuyến đảm bảo mạng hội tụ
  • Cấu hình SSH trên Router R1R2
  • Capture lại thông tin

à Cấu hình SSH trên R1

R1#configure terminal

R1(config)# username abc password abc

R1(config)#ip domain name abc.com

R1(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 1024

R1(config)# ip ssh version 2

R1(config)# ip ssh authentication-retries 3

R1(config)# ip ssh time-out 100

R1(config)# line vty 0 4

R1(config-line)# transport input ssh

R1(config-line)# login local

R1(config-line)# exit

à Cấu hình SSH trên R2 (Cấu hình tương tự R1)

R2#configure terminal

R2(config)# username abc123 password abc123

R2(config)#ip domain name bcd.com

R2(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 1024

R2(config)# ip ssh version 2

R2(config)# ip ssh authentication-retries 3

R2(config)# ip ssh time-out 100

R2(config)# line vty 0 4

R2(config-line)# transport input ssh

R2(config-line)# login local

R2(config-line)# exit

->Từ PC dùng putty để kết nối đến R1

->-> Nhập IP của R1 và click Open

Cấu hình SSH cơ bản

Chấp nhận key được tạo thông qua thuật toán RSA để tạo kết nối SSH.

->->Nhập Usernamepassword

Từ R1 kết nối tới R2 : 

R1#ssh -l ngocdai123 –v 2 12.0.0.2

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here