Hướng Dẫn Cài Đặt LAMP Server Trên CentOS 7

716

Menu bài viết

LAMP là gói kết hợp giữa hệ điều hành và bộ phần mềm mã nguồn mở. Danh từ LAMP, là từ viết tắt lấy từ những chữ cái đầu của Linux, Apache HTTP Server, MySQL/ MariaDB database, và PHP/Pearl/Python.

Trong bài hướng dẫn này, Anninhmang sẽ thực hành Step-by-step cài đặt LAMP server trong CentOS 7, Red Hat Linux Enterprise, Scientific Linux 7.

Thông số máy tính chuẩn bị :

Hostname : server.unixmen.local

IP : 192.168.1.101/24

Cài đặt Apache :

Apache là nền tảng Web server mã nguồn mở. Apache bao gồm đầy đủ các tính năng của máy chủ Web bao gồm CGI, SSL và các domain ảo.

Để cài đặt bằng dòng lệnh, chúng ta phải chạy bằng quyền Root.

Nhập vào dòng lệnh sau để cài đặt Apache :

yum install httpd –y

Khởi chạy Apache Service và cho phép service tự động khởi động mỗi khi reboot máy tính :

systemctl start httpd

systemctl enable httpd

Nếu trong hệ thống mạng có Firewall hoặc Router, hãy mở port cho Apache server trong trường hợp bạn muốn truy cập thông qua remote. Nhập vào dòng lệnh :

firewall-cmd --permanent --add-service=http

systemctl restart firewalld

Test thử Apache :

Mở trình duyệt Web lên và nhập vào địa chỉ http://localhost/ hoặc http://server-ip-address/

cài apache trên centos 7 Hướng Dẫn Cài Đặt LAMP Server Trên CentOS 7

Cài đặt MariaDB :

MariaDB là sự thay thế tốt cho cơ sở dữ liệu MySQL. Đây là một máy chủ SQL mạnh mẽ, có khả năng mở rộng linh hoạt, đáng tin cậy cùng những cải tiến đáng giá.

Bắt đầu cài đặt MariaDB :

yum install mariadb-server mariadb –y

Khởi chạy MariaDB service và cho phép dịch vụ tự chạy mỗi khi máy reboot :

systemctl start mariadb

systemctl enable mariadb

Set MySQL root password :

Mặc định, MySQL root password là trống. Vì vậy người quản trị cần đặt password cho nó để ngăn chặn truy cập trái phép MySQL. Nhập vào dòng lệnh sau để đặt pass cho MySQL :

mysql_secure_installation
/usr/bin/mysql_secure_installation: line 379: find_mysql_client: command not found
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB

SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!
In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current

password for the root user.  If you've just installed MariaDB, and

you haven't set the root password yet, the password will be blank,

so you should just press enter here.
Enter current password for root (enter for none):

OK, successfully used password, moving on...
Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB

root user without the proper authorisation.
Set root password? [Y/n] y ## Enter Y and press Enter

New password:   ## Enter new password

Re-enter new password:  ## Enter password again

Password updated successfully!

Reloading privilege tables..

... Success!By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone

to log into MariaDB without having to have a user account created for

them.  This is intended only for testing, and to make the installation

go a bit smoother.  You should remove them before moving into a

production environment.
Remove anonymous users? [Y/n] y  ## Enter Y and press Enter

... Success!
Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This

ensures that someone cannot guess at the root password from the network.
Disallow root login remotely? [Y/n] y  ## Enter Y and press Enter

... Success!
By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can

access.  This is also intended only for testing, and should be removed

before moving into a production environment.
Remove test database and access to it? [Y/n] y  ## Enter Y and press Enter

- Dropping test database...

... Success!

- Removing privileges on test database...

... Success!
Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far

will take effect immediately.
Reload privilege tables now? [Y/n] y  ## Enter Y and press Enter

... Success!
Cleaning up...
All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB

installation should now be secure.
Thanks for using MariaDB!

Cài đặt PHP :

Còn viết tắt là PHP: Hypertext Preprocessor là ngôn ngữ mã nguồn mở, dùng để phát triển Web, có thể được nhúng vào HTML.

Cài đặt PHP với dòng lệnh :

yum install php php-mysql php-gd php-pear –y

Test PHP :

Tạo một file “ textphp.php “ trong thư mục root folder của Apache, nhập vào dòng lệnh để tạo và chỉnh sửa file :

vi /var/www/html/testphp.php

Thêm vào những dòng này :

<?php

phpinfo();

?>

Restart dịch vụ httpd :

systemctl restart httpd

Nhập vào địa chỉ : http://server-ip-address/testphp.php trên trình duyệt. Màn hình sẽ hiển thị tất cả chi tiết của PHP như là version, build date…

cài mysql trên centos 7 Hướng Dẫn Cài Đặt LAMP Server Trên CentOS 7

Nếu bạn muốn cài đặt các module của PHP, nhập vào command yum install php* -y và restart dịch vụ httpd. Để xác nhận lại module đã được cài đặt, mở trình duyệt web và chuyển hướng đến http://server-ip-address/testphp.php. Nếu modules đã được cài đặt thì nó cũng sẽ được hiển thị.

Cài đặt phpMyAdmin ( tùy chọn thêm )

phpMyAdmin là một công cụ giao diện Web miễn phí, dùng để quản lý MySQL database. Theo mặc định trong repository chính thức của các hệ điều hành CentOS/RHEL/Scientific Linux sẽ không có phpMyAdmin. Vì vậy chúng ta phải cài đặt từ EPEL repository.

Để thêm EPRL repository, chúng ta nhập lệnh :

yum install http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm

hoặc

yum install epel-release

Kết quả trả về :

Loaded plugins: fastestmirror

epel-release-7-0.2.noarch.rpm                            |  13 kB     00:00

Examining /var/tmp/yum-root-adCP8h/epel-release-7-0.2.noarch.rpm: epel-release-7-0.2.noarch

Marking /var/tmp/yum-root-adCP8h/epel-release-7-0.2.noarch.rpm to be installed

Resolving Dependencies

--> Running transaction check

---> Package epel-release.noarch 0:7-0.2 will be installed

--> Finished Dependency Resolution
Dependencies Resolved
================================================================================

Package           Arch        Version    Repository                       Size

================================================================================

Installing:

epel-release      noarch      7-0.2      /epel-release-7-0.2.noarch       22 k
Transaction Summary

================================================================================

Install  1 Package
Total size: 22 k

Installed size: 22 k

Is this ok [y/d/N]: y

Downloading packages:

Running transaction check

Running transaction test

Transaction test succeeded

Running transaction

Installing : epel-release-7-0.2.noarch                                    1/1

Verifying  : epel-release-7-0.2.noarch                                    1/1
Installed:

epel-release.noarch 0:7-0.2
Complete!

Kiểm tra Epel Repository đã được cài đặt hay chưa :

[[email protected] ~]# yum update

[[email protected] ~]# yum repolist
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks

Loading mirror speeds from cached hostfile

* epel: nl.mirror.eurid.eu

repo id                                                                                           repo name                                                                                                                            status

epel/x86_64                                                                                       Extra Packages for Enterprise Linux 7 - x86_64                                                                                       4,572

repo                                                                                              Updates PRE Release                                                                                                                  8,465

repolist: 13,037

Sau đó, tiến hành cài đặt phpMyadmin :

yum install phpmyadmin –y

Cấu hình phpMyAdmin :

Mặc định, phpMyAdmin chỉ có thể truy cập khi chúng ta đang ngồi trên chính máy đó. Để có thể truy cập từ máy khác, thực hiện những bước sau :

Edit file phpmyadmin.conf :

vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

Tìm và thêm dòng như sau :

[...]

Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin

Alias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin
## Comment the following Section ##
#<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>

#   <IfModule mod_authz_core.c>

#     # Apache 2.4

#     <RequireAny>

#       Require ip 127.0.0.1

#       Require ip ::1

#     </RequireAny>

#   </IfModule>

#   <IfModule !mod_authz_core.c>

#     # Apache 2.2

#     Order Deny,Allow

#     Deny from All

#     Allow from 127.0.0.1

#     Allow from ::1

#   </IfModule>

#</Directory>
## Add the following lines:
<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>

Options none

AllowOverride Limit

Require all granted

</Directory>

[...]

Edit file “config.inc.php” và đổi từ “cookie” sang “http” để đổi cách chứng thực trong phpMyAdmin :

vi /etc/phpMyAdmin/config.inc.php

Đổi từ “ cookie “ sang “ http “ :

[...]

/* Authentication type */

$cfg['Servers'][$i]['auth_type']     = 'http';    // Authentication method (config, http or cookie based)?

[...]

Restart lại dịch vụ Apache :

systemctl restart httpd

Như vậy là chúng ta đã có thể truy cập PhpMyAdmin thông qua địa chỉ http://server-ip-address/phpmyadmin/ trên trình duyệt :

Nhập vào MySQL username và password mà chúng ta đã đặt trước đó. Ở đây người viết đặt là “root” và “centos”.

cài đặt mariadb trên centos 7 Hướng Dẫn Cài Đặt LAMP Server Trên CentOS 7

Bạn sẽ được chuyển hướng đến giao diện Web chính của PhpMyAdmin :

cài phpmyadmin Hướng Dẫn Cài Đặt LAMP Server Trên CentOS 7

Như vậy là bạn đã có thể quản lý database MariaDB từ giao diện Web phpMyAdmin.

Thế là xong, LAMP Server của chúng ta đã hoàn thành và sẵn sàng đi vào sử dụng.

 • hướng dẫn cài đặt lamp trên centos
 • cài đặt lamp trên centos 7
 • cài apache trên centos 7
 • cài mysql trên centos 7
 • cài đặt mariadb trên centos 7
 • cài phpmyadmin trên centos 7
 •  cài phpmyadmin
 • cài php trên centos 7
 • cài đặt php 7
 • cài web server trên centos 7
 • hướng dẫn cài đặt web server trên centos
 • cách cài đặt web server trên centos

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here