Hướng Dẫn Cài Đặt Tar Trên CentOS, RHEL, và Fedora

209

Menu bài viết

Tar là một tiện ích dựa trên dòng lệnh được sử dụng rộng rãi để kết hợp nhiều tệp /  thư mục thành một tệp lưu trữ, thường được gọi là tarball cho mục đích sao lưu hoặc phân phối. Lệnh tar được sử dụng để tạo, duy trì, sửa đổi, hoặc trích xuất các kho lưu trữ tar.

Cài đặt Tar trên CentOS, RHEL, và Fedora :

Trong các distro Linux, gói tar thường được mặc định cài đặt sẵn. Nhưng nếu nó chưa được cài đặt trên hệ thống của bạn, hãy chạy lệnh sau để cài đặt nó.

# yum install tar

Khi tar đã được cài đặt trên hệ thống, bạn sẽ có thể sử dụng nó. Ví dụ này cho thấy cách tạo file lưu trữ không nén của thư mục có tên là test_app trong thư mục làm việc.

# tar -cvf test_app.tar test_app/

create-uncompressed-tarball Hướng Dẫn Cài Đặt Tar Trên CentOS, RHEL, và Fedora

Trong lệnh trên, tar có thêm hậu tố -c để tạo file lưu trữ .tar mới, -v bật chế độ hiển thị tiến trình tạo file .tar-f chỉ định loại tên file của file lưu trữ ( test_app .tar trong trường hợp này ).

Để nén file lưu trữ bằng gzip hay bzip2, hãy thêm hậu tố -z hoặc –j. Lưu ý rằng một tarball nén cũng có thể kết thúc bằng phần mở rộng .tgz.

# tar -cvzf test_app.tar.gz test_app/

OR

# tar -cvzf test_app.tgz test_app/

OR

# tar -cvjf test_app.tar.bz2 test_app/

create-compressed-tarball Hướng Dẫn Cài Đặt Tar Trên CentOS, RHEL, và Fedora

Để hiển thị danh sách của file nén, sử dụng hậu tố -t :

# tar -ztf test_app.tar.gz
OR
# tar -ztvf test_app.tar.gz

Để giải nén 1 file, sử dụng hậu tố -x như bên dưới :

# tar -xvf test_app.tar

OR

# tar -xvf test_app.tar.gz

view-contents-of-tarball Hướng Dẫn Cài Đặt Tar Trên CentOS, RHEL, và Fedora

Tổng kết :

Như vậy là trong bài viết này, mình đã hướng dẫn bạn đọc cách cài đặt tar trong CentOS, RHEL & Fedora và cũng chỉ ra một số lệnh tar cơ bản. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy chia sẻ với mình bằng comment bên dưới.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here