Hướng Dẫn Cài Hệ Thống ERP Mã Nguồn Mở Odoo

488

Menu bài viết

Odoo là chương trình ERP mã nguồn mở, miễn phí và đi kèm với các chức năng cấp doanh nghiệp. Ứng dụng dựa trên nền tảng Web, với đầy đủ những chức năng như quản lý nhân sự, quản lý điểm bán hàng, hóa đơn và kế toán, quản lý sự kiện, Email marketing, theo dõi đơn hàng… Odoo là ứng dụng hữu ích để duy trì hệ thống ERP cho doanh nghiệp.

Cài đặt Odoo :

Chúng ta sẽ sử dụng CentOS 7 để demo :

Cập nhật cho hệ thống :

# yum update –y

Cài đặt Postgresql :

# yum install  postgresql-server –y

Enable và start postgresql service :

# postgresql-setup initdb

# systemctl enable postgresql &&  systemctl start postgresql

Mặc định, một user tên ‘postgres’ sẽ được tạo để sử dụng cho postgresql. Chúng ta tiến hành đổi Password cho user :

su – postgres

$ psql

# \password postgres

Enter new password:

Enter it again:

# \q

$ exit

Logout

Tiến hành add repository của Odoo :

Đầu tiên chúng ta cài đặt EPEL (Extra Package for Enterprise Linux) :

# yum install epel-release

# yum install yum-utils

Cài đặt Repository Odoo :

# yum-config-manager –add-epo=https://nightly.odoo.com/8.0/nightly/rpm/odoo.repo

Update lại repository list :

# yum update

Cài đặt Odoo :

# yum install -y odoo

Start và enable odoo service :

# systemctl enable odoo

# systemctl start odoo

Cấu hình firewall để mở port dùng bởi odoo service :

# firewall-cmd –zone=public –add-port=8069/tcp –permanent

# firewall-cmd –reload

Mặc định Odoo chỉ cho phép kết nối từ localhost, nếu muốn truy cập thông qua network thì chúng ta cần cấu hình lại file “/var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf” :

# nano /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf

Thêm dòng như hình vào cuối file :

odoo erp Hướng Dẫn Cài Hệ Thống ERP Mã Nguồn Mở Odoo

Tại bước này quá trình cài đặt của bạn đã hoàn thành, mở trình duyệt lên và nhập vào <ip_address>:8069. Mặc định password master sẽ là ‘admin’ . Chúng ta có thể tạo database và cung cấp password mới cho database này :

odoo app Hướng Dẫn Cài Hệ Thống ERP Mã Nguồn Mở Odoo

Sau khi hoàn thành nhưng bước trên, 1 loạt module sẽ xuất hiện, chúng ta cần module nào có thể install module đó :

odoo download Hướng Dẫn Cài Hệ Thống ERP Mã Nguồn Mở Odoo

Chúng ta thử install gói CRM và Account :

hướng dẫn cài odoo Hướng Dẫn Cài Hệ Thống ERP Mã Nguồn Mở Odoo

Chỉnh sửa lại các cài đặt theo nhu cầu.

cài đặt odoo 12 Hướng Dẫn Cài Hệ Thống ERP Mã Nguồn Mở Odoo

Tạo hóa đơn :

Ở icon phía bên gói trái màn hình -> bấm vào invoicing :

cấu hình odoo Hướng Dẫn Cài Hệ Thống ERP Mã Nguồn Mở Odoo

Bây giờ ở Module “Invoicing”, bạn có thể tạo, tùy chỉnh sản phẩm :

odoo centos 7 Hướng Dẫn Cài Hệ Thống ERP Mã Nguồn Mở Odoo

Hóa đơn được tạo có thể in ra, hoặc gửi qua Email :

invoicing odoo Hướng Dẫn Cài Hệ Thống ERP Mã Nguồn Mở Odoo

Tương tự chúng ta thử tạo một giỏ hàng :

odoo shopping cart Hướng Dẫn Cài Hệ Thống ERP Mã Nguồn Mở Odoo

Tổng kết :

Chương trình ERP mã nguồn mở Odoo rất linh hoạt, với các gói công cụ thân thiện với người dùng. Sau khi cài đặt, không cần yêu cầu nhiều về kỹ thuật, bạn vẫn có thể dễ dàng thêm, xóa hoặc quản lý các mô-đun khác nhau chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Xem thêm : Cài Đặt Và Cấu Hình Spacewalk Trên CentOS 7 

  • odoo là gì
  • odoo erp
  • odoo app
  • odoo download
  • hướng dẫn cài odoo
  • cài đặt odoo 12

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here