NoSQL Install OrientDB Trên Ubuntu 16.04

55

Menu bài viết

Tổng quát – NoSQL và OrientDB :

Để tìm hiểu về NoSQL và OrientDB, ta đọc bài viết này : Cài Đặt Cơ Sở Dữ Liệu NoSQL Trên CentOS 7.

Sau đây mình sẽ hướng dẫn bạn đọc cách cài đặt và cấu hình OrientDB trên Ubuntu 16.04

Đầu tiên, ta tải phiên bản mới nhất của OrientDB bằng dòng lệnh :

$ wget -O orientdb-community-2.2.22.tar.gz http://orientdb.com/download.php?file=orientdb-community-2.2.22.tar.gz&os=linux

Giải nén bằng lệnh tar :

$ tar -zxf orientdb-community-2.2.22.tar.gz

Move thư mục giải nén đến /opt :

# mv orientdb-community-2.2.22 /opt/orientdb

Start Orient DB :

Để khởi chạy OrientDB server yêu cầu thực thi shell script chứa trong orientdb/bin/:

# /opt/orientdb/bin/server.sh

Ở lần khởi chạy đầu tiên, trình cài đặt sẽ hiển thị một số thông tin và yêu cầu OrientDB root password :

+---------------------------------------------------------------+

| WARNING: FIRST RUN CONFIGURATION |

+---------------------------------------------------------------+

| This is the first time the server is running. Please type a |

| password of your choice for the 'root' user or leave it blank |

| to auto-generate it. |

| |

| To avoid this message set the environment variable or JVM |

| setting ORIENTDB_ROOT_PASSWORD to the root password to use. |

+---------------------------------------------------------------+
Root password [BLANK=auto generate it]: ********

Please confirm the root password: ********

Sau đó, OrientDB server sẽ start lên :

INFO OrientDB Server is active v2.2.22 (build fb2b7d321ea8a5a5b18a82237049804aace9e3de). [OServer]

Tại đây, chúng ta sẽ cần thêm một terminal phụ để tương tác với OrientDB.

Stop OrientDB bằng tổ hợp lệnh Ctrl+C.

Cấu hình Daemon :

Tại thời điểm này, OrientDB chỉ là một loạt các shell scripts. Ta mở file theo đường dẫn :

# $EDITOR /opt/orientdb/bin/orientdb.sh

Tại những dòng đầu tiên, ta sẽ thấy :

#!/bin/sh

# OrientDB service script

#

# Copyright (c) OrientDB LTD (http://orientdb.com/)
# chkconfig: 2345 20 80

# description: OrientDb init script

# processname: orientdb.sh
# You have to SET the OrientDB installation directory here

ORIENTDB_DIR="YOUR_ORIENTDB_INSTALLATION_PATH"

ORIENTDB_USER="USER_YOU_WANT_ORIENTDB_RUN_WITH"

Cấu hình ORIENTDB_DIRORIENTDB_USER.

Tạo một user, ở đây mình tạo user tên orientdb :

# useradd -r orientdb -s /sbin/nologin

orientdb là user mà mình đã nhập ở dòng ORIENTDB_USER :

Đổi ownership của /opt/orientdb :

# chown -R orientdb:orientdb /opt/orientdb

Đổi permission của file cấu hình :

# chmod 640 /opt/orientdb/config/orientdb-server-config.xml

Cài đặt Systemd service :

Tập tin nén của OrientDB chứa file service, /opt/orientdb/bin/orientdb.service. Copy nó vào thư mục /etc/systemd/system :

# cp /opt/orientdb/bin/orientdb.service /etc/systemd/system

Edit file service OrientDB :

# $EDITOR /etc/systemd/system/orientdb.service

Tìm đến dòng [ service ]  :

[Service]

User=ORIENTDB_USER

Group=ORIENTDB_GROUP

ExecStart=$ORIENTDB_HOME/bin/server.sh

Ta edit file như sau :

 [Service]

User=orientdb

Group=orientdb

ExecStart=/opt/orientdb/bin/server.sh

Lưu và đóng file.

Reload service system daemon :

# systemctl daemon-reload

Start OrientDB và enable dịch vụ lúc máy boot :

# systemctl start orientdb

# systemctl enable orientdb

Check status OrientDB :

# systemctl status orientdb

Kết quả trả về :

  • orientdb.service - OrientDB Server
 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/orientdb.service; disabled; vendor preset: enabled)

 Active: active (running) ...

Như vậy là OrientDB Community đã được cài và chạy thành công.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here