STATIC ROUTE: OUT-INTERFACE(Part 1)

414

STATIC ROUTE: OUT-INTERFACE(Part 1)

I) OUT-INTERFACE AND TURN OFF PROXY-ARP

Ta thực hiện sơ đồ lap như trên với các yêu cầu như sau:

  1. Môi trường truyền dẫn giữa R1-R2: Multi-Access.
  2. Router R1 định tuyến static với output là output-interface, đồng thời tắt tính năng proxy-arp trên cổng e0/0 của R2 và bật tính năng debug ip packet trên R1.

Bước 1: Cấu hình định tuyến R1 bằng giao thức static route với output interface.

R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 ethernet 0/0

Bước 2: Tắt tính năng Proxy-ARP trên R2

R2(config)#interface ethernet 0/0

R2(config-if)#no ip proxy-arp

Bước 3: Bật debug trên R1

R1#debug ip packet detail

Bước 4: Test ping từ R1 -> R2

R1#ping 192.168.2.2

Kết quả:

STATIC ROUTE: OUT-INTERFACE(Part 1)

R1#show ip arp

 

STATIC ROUTE: OUT-INTERFACE(Part 1)

Khi thực hiện ping show arp ta sẽ thấy:

1. Encapsulution failed

Quá trình đóng gói trên Ethernet bị lỗi. Gói tin đóng gói không thành công:

STATIC ROUTE: OUT-INTERFACE(Part 1)

Khi gói tin từ PC1 đi đến PC2: gói tin được đẩy ra khỏi cổng e0/0, gửi ARP-Request và không nhân ARP-Reply để nhận MAC tiếp theo để đóng gói tin. Cứ như vậy không tìm MAC B -> Quá trình encapslution failed.

2. Incomplete

STATIC ROUTE: OUT-INTERFACE(Part 1)

Trên ARP table của R1:

Đường đi đến địa chỉ 192.168.2.2 và Hardware Addr: Incomplete.

II) OUT-INTERFACE AND TURN ON PROXY-ARP

Bước 1: Bật tính năng PROXY-ARP trên Ethernet 0/0 trên R2:

R2(config)#interface ethernet 0/0

R2(config-if)# ip proxy-arp

Bước 2: Tắt debug trên R1

R1#undebug all

Bước 3: Thực hiện ping từ R1 đến PC2-3-4-5

Thực hiện thành công.

Bước 4: Thực hiện show ARP Table

STATIC ROUTE: OUT-INTERFACE(Part 1)

Ta thấy rõ ràng: với mỗi host 192.168.2.2-3-4-5-… đều được lưu vào bảng ARP. Vấn đề xảy ra một địa chỉ MAC không đại diện cho mọi địa chỉ host. Dẫn đến một vấn đề phía bên phải R2 có bao nhiêu host thì trên bảng ARP của R1 sẽ có bấy nhiêu.

=> ARP table phình to hao tốn tài nguyên của Router.

Các từ tìm kiếm:

  • ARP
  • PROXY-ARP
  • ENCAPSLUTION FAIL
  • OUT-INTERFACE
  • STATIC ROUTE
  • ĐỊNH TUYẾN STATICROUTE

Theo An ninh mạng

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here