Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2

50

Ở phần 1, chúng ta đã cùng nhau cài đặt tính năng Routing and Remote AccessLan routing  trênServer 2012 để giúp máy tính biến thành router ảo. Tiếp theo phần 2 của Windows Routing, chúng ta sẽ cấu hình tính năng Lan routing để định tuyến các phân đoạn mạng trong hệ thống.

Để vào Routing and Remote Access trên Server 2012 làm như sau: Run (Ctrl  + R)-> rrasmgmt.msc

Giao diện Routing and Remote Access

Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2 Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2
Giao diện Routing and Remote Access

Mặc định tính năng bị disable, ta chọn Configure and Enable Routing and Remote Access

Xuất hiện bàng điều khiển -> Next

Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2 Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2

Các tính năng trong routing and remote access: gồm có Dial-up (quay số ), VPN, NAT…

Ta chọn Custom Configuration

Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2 Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2

Các tính năng có thể cấu hình (1 hoặc nhiều): VPN, Nat, routing.

Ta chọn Lan routing.

Nếu chỉ check Lan routing mà về sau muốn cấu hình thêm VPN thì các bạn không cần cấu hình lại vì vào bên trong sẽ cho phép ta cấu hình bổ sung

Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2 Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2

Finish.

Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2 Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2

Giao diện sau khi Enable Routing and Remote Access

Network Interfaces: liệt kê các card mạng của máy tính.

IPv4: Các tính năng dùng IPv4

IPv6:Các tính năng dùng IPv6

Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2 Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2

Trường hợp này, máy tính có 2 card mạng nên trong Network Interfaces sẽ xuất hiện 2 card.

Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2 Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2

Bây giờ, ta bắt đầu cấu hình theo mô hình đã chọn ở Phần 1:

Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2 Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2
Server 2: 192.168.3.2 (chứ không phải .1.2)

Trước hết chúng ta sẽ cấu hình Static Routes trên Routing and Remote Access

Trường hợp 1: Cấu Hình Static Routes

Static routes -> New static route

Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2 Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2

Chúng ta cùng phân tích:

Router 1 muốn đến được Server 2 thì phải hỏi Router 2.

Chúng ta bắt đầu add route.

 Interface: gói tin sẽ ra bằng ethernet 2 (tức là card mạng có IP là: 192.168.1.1)

Destination: NƠi đến có  thể là 1 host hay 1 subnet

Nếu là 1 subnet: thì làm như hình

Nếu là 1 host (dùng để cô lập, chỉ cho phép định tuyến đến 1 host duy nhất):

Destination: 192.168.3.2

Network mask: ta đánh: 255.255.255.255.

Gateway: địa chỉ IP của router kết tiếp (tức là con router mà ta hỏi đường)

Metric: độ ưu tiên. Nếu có 2 route cùng đến 1 destination, route nào có metric nhỏ hơn sẽ ưu tiên hơn.

Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2 Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2

Sau khi cấu hình xong phải Restart lại routing and remote access

All Tasks -> Restart

Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2 Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2

 Chúng ta ping thử từ router 1:

Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2 Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2

Vào Static Routes -> Show IP Routing Table… để xem bảng định tuyến của Router 1

Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2 Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2

Ở router 2, muốn đến được Server 1, ta làm tương tự

Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2 Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2

Trường hợp 2: Dynamic Routing Protocol. Microsoft hỗ trợ:  Rip V2, OSPF.

Chúng ta sẽ cấu hình Rip V2.

Trên ROuter 1:

Chọn General -> New Routing Protocol.

Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2 Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2

Chọn RIP Version 2 for Internet Protocol

Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2 Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2

Sau đó chọn RIP -> New Interface..

Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2 Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2

Ta sẽ chọn card mạng dùng RIP. Ở đây Router 1 giao tiếp với Router 2 để trao đổi bảng định tuyến qua Ethernet 2 bằng giao thức RIP nên ta sẽ cấu hình Ethernet 2 sử dụng RIP

Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2 Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2

Cấu hình tổng quan RIP

Để mặc định  là có thể chạy. Ở đây, mình giải thích 1 số option:

Periodic update mode: option cho phép trong 1 khoảng thời gian nào đó, ROuter 1sẽ update bảng định tuyến qua Ethernet 2 và gửi cho neighbor là ROuter 2 (mặc định là 30 giây, ai học CCNA sẽ biết ).

Incoming Packet protocol: có thể chọn update bằng broadcast hay multicast. (Vì mặc định Rip v1: broadcast 255.255.255.255, Rip v2 multicast 224.0.0.9). Ở đây ta chọn update gói tin = RipV2 broadcast

Incoming Packet protocol: RIp v1 and 2: nhận update = V1, V2

Activate Authentication: Chứng thực xong mới update, ở đây không cần nên bỏ trống.

Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2 Tự học MCSA 2012: Windows Routing – Phần 2

Ở router 2 làm tương tự là xong.

Để hiểu rõ các option, các bạn nên tìm hiểu về RIP, OSPF thêm (lâu không dùng nên mình cũng quên rồi, đang ôn lại )

Bonus

Để add route bằng command line: tham khảo lệnh route add và lệnh netsh interface, 2 lệnh này rất cần nếu hệ thống đang triển khai router dựa vào windows server

Theo An ninh mạng,

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here